PATVIRTINTA

Vėžaičių kultūros centro

direktorės

2020 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. V1-11

 

 

VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šis Vėžaičių kultūros centro (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra privalomo pobūdžio dokumentas, kurio tikslas – reglamentuoti Perkančiosios organizacijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) formavimo, planavimo, iniciavimo, organizavimo tvarką, pirkimus vykdančių ir (ar) pirkimo procese dalyvaujančių Perkančiosios organizacijos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su Perkančiosios organizacijos numatomais vykdyti ir/ar vykdomais pirkimais susijusius klausimus, kiek jų nereglamentuoja Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) ir jį įgyvendinantys teisės aktais. Jei šiame Apraše nustatytos pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo procedūros prieštarauja nustatytoms Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, VPĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose, taikomos Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, VPĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytos procedūros.
 2. Mažos vertės pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiame Apraše, vykdomos vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – MVPA aprašas), VPĮ ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.
 3. Apraše vartojamos sąvokos:
  • Galutiniai pirkimo dokumentai (toliau – Galutiniai pirkimo dokumentai) – atsižvelgiant į Pirkimo iniciatoriaus pateiktą pirkimų dokumentų projektą viešojo pirkimo komisijos arba Pirkimų organizatorius parengti pirkimo dokumentai, kuriuos savo parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas.
  • Pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas, kuris perkančiosios organizacijos Apraše nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. Skiriant pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir VPĮ bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Pirkimų organizatoriai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta tvarka, pirkimo iniciatorius ir pirkimo organizatorius turi deklaruoti privačius interesus (https://vtek.lt/index.php/deklaravimas), o kilus interesų konfliktui, nedelsiant nusišalinti ir pranešti apie tai jį pirkimo iniciatoriumi ar pirkimo organizatoriumi paskyrusiam perkančiosios organizacijos vadovui.
  • Pirkimų iniciatorius – (toliau – pirkimo iniciatorius)– perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodo poreikį viešojo pirkimo būdu įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir (ar) parengia jų techninę specifikaciją ir (ar) jos projektą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta tvarka, pirkimo iniciatorius ir pirkimo organizatorius turi deklaruoti privačius interesus (https://vtek.lt/index.php/deklaravimas), o kilus interesų konfliktui, nedelsiant nusišalinti ir pranešti apie tai jį pirkimo iniciatoriumi ar pirkimo organizatoriumi paskyrusiam perkančiosios organizacijos vadovui.
  • Pirminiai pirkimo dokumentai (toliau – Pirminiai pirkimo dokumentai) – Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantys pirkimo dokumentų projektas, kurį Pirkimų iniciatorius pateikia Pirkimų organizatoriui ar viešojo pirkimo komisijai Apraše nustatyta tvarka.
  • Pirkimo dokumentai– perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą (kai toks pildomas), išankstinis informacinis skelbimas (kai toks pildomas), naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai).
  • Paraiška viešajam pirkimui (toliau – paraiška) (3 priedas) Pirkimų iniciatoriaus parengtas pirkimų vykdymui skirtas dokumentas, kurį savo parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas.
  • Planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė (2 priedas) – pirkimų iniciatoriaus parengta susisteminta informacija apie per biudžetinius metus reikalingas pirkti prekes, paslaugas ir darbus.
  • Mažos vertės pirkimo apklausos pažyma (toliau – apklausos pažyma) (4 priedas) – nustatytos formos dokumentas, mažos vertės pirkimo atvejais pildomas Pirkimo organizatoriaus arba viešojo pirkimo komisijos ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, kurį savo parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas.
  • Mažos vertės pirkimas – tai:
  • supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM);
  • supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM). Jeigu numatoma pirkimo vertė yra lygi tarptautinio pirkimo vertės ribai arba ją viršija, perkančioji organizacija užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant mažos vertės ir kitų supaprastintų pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės.
  • Neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus;
  • Skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą paskelbia CVP IS priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka);
  • Viešojo pirkimo komisija (5 priedas) – Perkančiosios organizacijos arba jos įgaliotosios organizacijos vadovo įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsniu, sudaryta komisija, kuri teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus bei atlieka kitas jai priskirtas funkcijas, nustatytas šiame Apraše bei Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintame viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente;
  • Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas už biudžetiniais metais numatomų pirkti Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano sudarymą ir jo paskelbimą VPĮ nustatyta tvarka.
 4. Kitos šiame Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos MVPA apraše, VPĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS. ATSAKINGI ASMENYS

 

 1. Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai vykdomi pagal Perkančiosios organizacijos vadovo pavedimą atlikti pirkimą jam savo parašu patvirtinant paraišką ir atsižvelgiant į patvirtintą Perkančiosios organizacijos metinį pirkimų planą (aktualią redakciją), kuris sudaromas laikotarpiui nuo kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. (toliau – Planas).
 2. Perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų poreikį formuoja pirkimų iniciatoriai. Kiekvienas pirkimų iniciatorius ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 28 dienos už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui raštu ir elektroniniu paštu pateikia planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę biudžetiniams metams.
 3. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, gavęs iš pirkimų iniciatorių planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestines, pagal pirkimų iniciatorių pateiktą prekių, paslaugų ir darbų pirkimų poreikį rengia pirkimų plano projektą. Planas rengiamas pagal pridedamą formą (1 priedas).
 4. Už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, parengęs pirkimų plano projektą, suderina jį su Perkančiosios organizacijos vyriausiuoju buhalteriu.
 5. Pritarus Perkančiosios organizacijos vyriausiajam buhalteriui, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 10 d. einamųjų metų viešųjų pirkimų plano projektas teikiamas Perkančiosios organizacijos vadovui tvirtinti.
 6. Planą Perkančiosios organizacijos vadovas tvirtina savo parašu. Viešųjų pirkimų planas skelbiamas VPĮ nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kiekvienų finansinių metų kovo 15 d.
 7. Viešųjų pirkimų planas gali būti tikslinamas vadovaujantis skirtais asignavimais perkančiosios organizacijos biudžete. Tuo atveju, pirkimų iniciatorius pateikia už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui patikslintą pirkimų suvestinę.
 8. Kiekvienais metais už pirkimų planavimą atsakingas asmuo skelbia viešųjų pirkimų planą ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus einamųjų metų pirkimų planą – nedelsiant po Viešųjų pirkimų suvestinė skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.
 9. Pirkimų plano patikslinimą organizuoja už pirkimų planavimą atsakingas asmuo pagal pirkimų iniciatorių pateiktus prašymus, kuriuos prieš tai raštu derina Perkančiosios organizacijos vadovas Patikslintą pirkimų planą savo parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas.

 

III SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRKIMŲ INICIJAVIMAS

 

 1. Pirkimų iniciatoriai pirkimų organizatoriui ar viešojo pirkimo komisijai pateikia pirminius pirkimo dokumentus, Perkančiosios organizacijos vyr. finansininko parašu suderintą ir Perkančiosios organizacijos vadovo parašu patvirtintą pirkimo paraišką.
 2. Pirminiai pirkimo dokumentai Pirkimo organizatoriui ar viešojo pirkimo komisijai turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo pirkimo pradžios.
 3. Jeigu pirminiuose pirkimo dokumentų projekte nurodyta neišsami informacija apie pirkimo objektą, Pirkimų organizatorius turi teisę pareikalauti Pirkimo iniciatoriaus ją patikslinti raštu ir el. paštu. Informacija turi būti patikslinta raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo patikslinti informaciją gavimo dienos, kitaip pirminiai pirkimo dokumentai gražinami Pirkimo iniciatoriui.
 4. Pirkimų iniciatoriai savo kompetencijos ribose, privalo suteikti visą galutiniams pirkimo dokumentams parengti reikalingą informaciją.
 5. Perkančiosios organizacijos vadovas:
 6. savo parašu tvirtina tvirtina pirkimų planavimo, organizavimo, vykdymo, kontrolės, pirkimo sutarčių sudarymo, vykdymo ir kt. viešuosius pirkimus reglamentuojančius dokumentus;
 7. savo parašu tvirtina pirkimo dokumentus;
 8. savo parašu tvirtina pirkimų per CPO LT el. katalogą skelbimus ir įvykusių pirkimų išrašus;
 9. savo parašu tvirtina viešojo pirkimo komisijos protokolus;
 10. skiria už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų, jei tokių būtų, paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingus asmenis;
 11. įgalioja kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, nustačius jai užduotis ir suteikus visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti arba įgalioja bendrai su kitomis perkančiosiomis organizacijomis atlikti pirkimą, arba paveda už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui atlikti pirkimą.
 12. Perkančiosios organizacijos vardu kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl:
 13. leidimo atlikti tarptautinį pirkimą neskelbiamų derybų būdu;
 14. kitais Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais atvejais.
 15. Perkančiosios organizacijos vadovas savo įsakymu:
 16. tvirtina viešojo pirkimo komisijos sudėtį;
 17. konkrečiam pirkimui (-ams) organizuoti ir atlikti (mažos vertės pirkimų atveju – gali) sudaro Viešojo pirkimo komisiją, nustato jai užduotis ir suteikia visus įgaliojimus toms užduotims atlikti. Perkančiosios organizacijos vadovas yra atsakingas už Viešojo pirkimo komisijos veiksmus. Viešojo pirkimo komisijos funkcijas apibrėžia komisijos darbo reglamentas;
 18. skiria pirkimo organizatorių (-ius), jeigu Perkančioji organizacija numato vykdyti mažos vertės pirkimus, kai tokių pirkimų neatlieka viešojo pirkimo komisija;
 19. skiria už Perkančiosios organizacijos administravimą CVP IS atsakingą (-us) asmenį (-is);
 20. skiria už pirkimų vykdymą, naudojantis CPO elektroniniu katalogu, atsakingą (-us) asmenį (-is).
 21. Perkančiosios organizacijos vadovas gali paskirti visus šiame Apraše siūlomus paskirti asmenis arba tam tikras jų funkcijas pavesti vienam ar keliems asmenims. Taip pat Perkančiosios organizacijos vadovas gali nustatyti kitus asmenis ar jų funkcijas, negu apibrėžta šiame Apraše.
 22. atlieka kitus veiksmus ir funkcijas, nustatytas šiame Apraše, VPĮ, MVPA apraše, kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose ir rekomendacinio pobūdžio dokumentuose.
 23. Kitų pirkimus atliekančių asmenų funkcijos apibrėžtos MVPA apraše, VPĮ ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PIRKIMŲ

ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS. techninė specifikacija ir INFORMACIJA IR (AR) DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO DOKUMENTAMS PARENGTI

 

 1. Pirkimų iniciatorius, rengdamas pirkimų suvestinę dėl kiekvieno pirkimo turi:
 2. nurodyti pirkimui skirtų lėšų sumą, kuri reikalinga, kad Perkančioji organizacija galėtų įsigyti jai reikalingas prekes, paslaugas ar darbus ir ne už didesnę nei rinkoje esančią kainą. Nustatyti galimybę supaprastintą pirkimą atlikti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų ir įmonių;
 3. Kai pirkimo iniciatorius planuoja tiesiogiai iš tiekėjo įsigyti papildomus darbus, jų vertė nustatoma vadovaujantis ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintoje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nurodytu būdu.
 4. įvertinti ir, jei reikia, nurodyti galimybę pasinaudoti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijomis, vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio nuostatomis;
 5. įvertinti ir jei reikia paraiškoje nurodyti galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu ir paraiškoje pateikti vieną iš toliau pateiktų siūlymų, suderintą su už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingu asmeniu:
 6. pirkimą vykdyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka pirkimo iniciatoriaus suformuotus poreikius ir pirkimas negali būti atliktas efektyvesniu būdu racionaliai naudojant lėšas;
 7. siūlyti atlikti pirkimą nesinaudojant CPO elektroniniu katalogu ir, jeigu Perkančioji organizacija pagal teisės aktus privalo užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų pirkimai būtų vykdomi naudojantis CPO elektroniniu katalogu, kai jame siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama lėšas, pateikti argumentuotą tokio sprendimo motyvaciją (tokio sprendimo pagrindimą, patvirtinto perkančiosios organizacijos vadovo parašu, pridedant prie teikiamos suvestinės);
 8. parinkti ir nurodyti pagrindinį ir papildomus BVPŽ kodus, numatyti galimą pirkimo pradžią (metų ketvirtį);
 9. įvertinti ir nurodyti apmokėjimo sąlygas, sutartinių įsipareigojimų atlikimo, sutarties galiojimo terminus bei sutarties galiojimo pratęsimo variantus;
 10. įvertinti ir jei reikia paraiškoje nurodyti, ar ketinamoms įsigyti prekėms, paslaugoms ar darbams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai;
 11. Jeigu pirkimų sąraše numatyti vidaus sandoriai, – nurodyta jų atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytiems kriterijams;
 12. informaciją apie pirkimo finansavimo šaltinį.
 13. Pirkimo techninė specifikacija rengiama vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti VPĮ 37 straipsnyje nustatytais ir reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti VPĮ 17 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi. Techninė specifikacija yra tvirtinama Perkančiosios organizacijos vadovo.
 14. Pirkimo iniciatorius su pirkimo paraiška kartu teikia pirminius pirkimo dokumentus, jei tokie rengiami, kuriuose turi būti nurodyta:
 15. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimą;
 16. prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminus;
 17. paslaugų, prekių ar darbų kiekius ir apimtis (jei planuojama įsigyti preliminarų kiekį, nurodo maksimalius ir minimalius kiekius);
 18. sutarties galiojimo terminą, pirkimo sutarties pratęsimo, keitimo ir nutraukimo tvarką;
 19. atsiskaitymo su tiekėjais tvarką, sąlygas ir terminus bei kitos planuojamos sudaryti pirkimo sutarties sąlygos;
 20. jei taikoma, pagrindinės užduotis (darbus, paslaugas ir pan.), kurių atlikimui (teikimui) negalima subranga;
 21. informacija apie pirkimo objekto skaidymą į dalis;
 22. jei taikoma, ženklinimo reikalavimus;
 23. techninę specifikaciją bei informaciją apie išankstinį (iki pirkimo pradžios) techninės specifikacijos projekto skelbimą CVP IS;
 24. informaciją apie VPĮ 23 straipsnio 1 dalies taikymą;
 25. jeigu taikoma, tiekėjų pašalinimo pagrindus ir (ar) kvalifikacijos reikalavimus,  ir (ar) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, tarp jų ir reikalavimus atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjų grupės nariams;
 26. jeigu taikoma, tiekėjų pašalinimo pagrindų ir (ar) kvalifikacijos reikalavimų, ir (ar) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimo tvarka;
 27. jeigu taikoma, tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (ar) kvalifikacijos, ir (ar) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitikimą patvirtinančių dokumentų sąrašą;
 28. informacija apie asmenį, kuris bus atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas;
 29. informaciją, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ar sąnaudos.
 30. Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose gali nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.
 31. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.
 32. Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius gavęs iš pirkimo iniciatoriaus visą galutiniams pirkimo dokumentams parengti reikalingą informaciją, nedelsiant parengia galutinius pirkimo dokumentus, teikia juos Perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinti bei Viešųjų pirkimų tarnybai pirkimui skelbti, jei reikia.

68.1.     Pirkimo iniciatorius nepildo paraiškos viešajam pirkimui jei planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra 3000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) arba didesnė. Tuo atveju pildoma planuojamų pirkimų suvestinė (2 priedas), kuri šiuo atveju prilyginama paraiškai viešajam pirkimui. Pirkimų iniciatorius, savo nuožiūra, planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinėje pateikia šio aprašo 51-65 punktuose ir aprašo 3 priede nurodytą informaciją.

 

V SKYRIUS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

 

 1. Atlikdama mažos vertės pirkimus, Perkančioji organizacija vadovaujasi šiuo Aprašu, taip pat MVPA aprašu, VPĮ, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos VPĮ I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių ir kitų MVPA apraše nurodytų VPĮ straipsnių ar jų dalių nuostatos.
 2. Mažos vertės pirkimus atlieka:
 3. Viešojo pirkimo komisija, jei darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio);
 4. pirkimo organizatorius, jei darbų, prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio).
 5. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą atlikti Viešojo pirkimo komisijai neatsižvelgdamas į šio Aprašo 72 punkte nustatytas aplinkybes.
 6. Pirkimo organizatorius, Viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, pirkimo iniciatoriai prieš pradėdami pirkimą turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją (6 priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (6 priedas). Viešojo pirkimo komisija, pirkimo organizatorius sprendimus priima savarankiškai.
 7. Kai pirkimą atlieka Viešojo pirkimo komisija kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas, išskyrus atvejus, kai šio Aprašo numatytais atvejais Viešojo pirkimo komisija atlieka neskelbiamą apklausą. Tokiu atveju pildoma apklausos pažyma. Kai pirkimą atlieka pirkimo organizatorius, pildoma apklausos pažyma.
 8. Apklausos tvirtinimo tvarka:
 9. Po atliktų pirkimo procedūrų ir prieš teikiant ją perkančiosios organizacijos vadovui tvirtinti Apklausos pažymą pasirašo jos rengėjas Pirkimų organizatorius ar Viešojo pirkimo komisijos nariai.
 10. Apklausos pažymą savo parašu tvirtina Perkančiosios organizacijos vadovas.
 11. Mažos vertės pirkimų būdai:
 12. skelbiama apklausa;
 13. neskelbiama apklausa.
 14. Atvejus, kada gali būti vykdoma skelbiama arba neskelbiama apklausa, nustato MVPA Aprašas.
 15. Neskelbiama apklausa gali būti vykdoma raštu ar žodžiu:
 16. apklausiant žodžiu su tiekėjais bendraujama asmeniškai, telefonu arba pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama internete ir kt.). Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Jeigu tiekėjas pageidauja, savo žodinį pasiūlymą jis gali patvirtinti ir raštu (pvz., pateikiant lokalines sąmatas darbų pirkimo atveju, siūlomų prekių aprašymus prekių pirkimo atvejų ir pan.). Toks informacijos gavimas prilyginamas žodžiu vykdomai neskelbiamai apklausai. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu ir:
 17. pirkimo sutarties vertė yra iki 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio);
 18. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant neskelbiamą apklausą raštu prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku.
 19. raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar vokuose. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas, elektroninėmis priemonėmis pateikiamas pasiūlymas – su saugiu elektroniniu parašu.
 20. Atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, kvietimus tiekėjams siunčia Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius.
 21. Perkančioji organizacija privalo nustatyti pakankamą paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminą, kad tiekėjai spėtų laiku ir tinkamai parengti ir pateikti paraiškas ir pasiūlymus. Perkančioji organizacija, nustatydama šį terminą, privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą paraiškoms ir pasiūlymams parengti:
 22. kai vykdoma skelbiama apklausa, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo CVP IS dienos.
 23. kai neskelbiama apklausa vykdoma raštu ir planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 2 3 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjui dienos;
 24. kai neskelbiama apklausa vykdoma žodžiu, pasiūlymų pateikimo terminas nustatomas, atsižvelgiant į konkretaus pirkimo specifiką, sudėtingumą, pasirinką apklausos būdą (bendraujama asmeniškai, telefonu, naudojamasi viešai tiekėjų pateikta informacija) ir kt.
 25. Jeigu pasiūlymus galima parengti tik apsilankius paslaugų teikimo ar darbų atlikimo vietoje arba tik vietoje susipažinus su pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, Perkančioji organizacija nustato ilgesnius, negu šio Aprašo 90-92 punktuose nustatyti, pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi suinteresuoti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija.
 26. Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:
 27. jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku.
 28. jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.
 29. Vykdant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant pateikti pasiūlymus pagal Perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
 30. Skelbiamos ir neskelbiamos apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar pirkimo metu bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, derybų sąlygos bei tvarka ir ar bus prašoma pateikti galutinius pasiūlymus, vadovaujantis MVPA aprašo 21.3.12.6 punktu.
 31. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 5 ar daugiau tiekėjų, kai:
 32. atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo sutarties vertė yra 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau;
 33. pirkimo sutarties vertė yra 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau ir:
 34. neskelbiama apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta ir kuris neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų (jei yra pakankamai tiekėjų);
 35. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas, kai vykdomas įprastas pirkimas, t. y. perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar išskirtinėmis savybėmis, ir perkančiajai organizacijai naudingiau vykdyti kelių tiekėjų apklausą. Neatsižvelgiant į tai, kad perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar išskirtinėmis savybėmis, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į vieną tiekėją, kai pirkimas turi būti įvykdytas skubiai;
 36. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos, kai perkančioji organizacija iš anksto planuoja įsigyti tokių paslaugų ir yra pakankamai tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlymus perkančiosios organizacijos pageidaujamomis mokymų temomis.
 37. Perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų, kai:
 38. atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo sutarties vertė yra 3 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau;
 39. pirkimo sutarties vertė yra 3 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau ir:
 40. neskelbiama apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta ir kuris neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų (jei yra pakankamai tiekėjų);
 41. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas, kai vykdomas įprastas pirkimas, t. y. perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar išskirtinėmis savybėmis, ir perkančiajai organizacijai naudingiau vykdyti kelių tiekėjų apklausą. Neatsižvelgiant į tai, kad perkamas objektas nepasižymi meninėmis ar išskirtinėmis savybėmis, perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į vieną tiekėją, kai pirkimas turi būti įvykdytas skubiai;
 42. perkamos teisėjų, prokurorų, profesinės karo tarnybos karių, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos, kai perkančioji organizacija iš anksto planuoja įsigyti tokių paslaugų ir yra pakankamai tiekėjų, galinčių pateikti pasiūlymus perkančiosios organizacijos pageidaujamomis mokymų temomis.
 43. Perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną tiekėją:
 44. atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, pirkimo sutarties vertė yra iki 3 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio)
 45. atliekant mažos vertės pirkimus, kai dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos ir pan.);
 46. už prekes atsiskaitoma pagal valstybės įgaliotų institucijų patvirtintus tarifus (pvz.: šaltas vanduo, dujos ir pan.);
 47. perkamos svečių maitinimo paslaugos;
 48. perkami meno kūriniai, dovanos, atributika ir suvenyrai;
 49. perkamos mokymo paslaugos, kai apie konkrečius mokymus yra skelbiama viešai;
 50. perkamos apgyvendinimo paslaugos, kai renginio organizatorius renginio programoje pasiūlo kelis apgyvendinimo variantus, arba kai renginio organizatorius siūlo itin palankiomis sąlygomis rezervuoti apgyvendinimą tame pačiame viešbutyje, kuriame vyks renginys;
 51. Kai neskelbiama apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, pirkimo sąlygų iš esmės nekeičiant, pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Apklausos vykdymo metu pirkimo dokumentų sąlygos negali būti keičiamos.
 52. Pirkimų, vykdomų skelbiamos apklausos būdu, taip pat pirkimų, kurie vykdomi neskelbiamos apklausos būdu MVPA aprašo 21.2.2 ir 21.2.4 nustatytais atvejais, dokumentuose pateikiama ši informacija:
 53. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
 54. techninė specifikacija;
 55. perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos ir (arba) pirkimo sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas, įskaitant MVPA aprašo 21.4.6 punkte nustatytą informaciją;
 56. jeigu ketinama sudaryti preliminariąją sutartį, pirkimo dokumentuose turi būti preliminariosios sutarties sąlygos ir (arba) preliminariosios sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas. Preliminariosios sutarties sąlygose ar preliminariosios sutarties projekte turi būti numatyta preliminariosios sutarties vykdymo, pagrindinių sutarčių sudarymo ir kitos preliminariajai sutarčiai būdingos sąlygos;
 57. pasiūlymų rengimo reikalavimai;
 58. jei taikoma – tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai;
 59. jei keliami pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai – atitiktį jiems patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, ar pirkime bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD), vadovaujantis VPĮ 50 straipsnio nuostatomis. Jei EBVPD nenaudojamas, turi būti nurodoma, ar visų tiekėjų bus prašoma iškart pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitiktį keliamiems Reikalavimams tiekėjui, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatomis, ar jų bus prašoma tik iš laimėtojo. Jei pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitiktį keliamiems Reikalavimams tiekėjui, bus prašoma tik iš laimėtojo, nustatomas reikalavimas pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties keliamiems Reikalavimams tiekėjui;
 60. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ar sąnaudos. Į kainą ar sąnaudas turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai;
 61. reikalavimas tiekėjams nurodyti, kokiai pirkimo daliai ir kokie subtiekėjai, subteikėjai, subrangovai (jeigu jie žinomi) pasitelkiami;
 62. informacija, kad tiekėjas privalo nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu, yra konfidenciali;
 63. informacija apie pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, pateikimo vietą ir būdą;
 64. informacija apie galimybę šifruoti teikiamus pasiūlymus;
 65. jei pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis – informacija, kad susipažinimo su pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja;
 66. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka vadovaudamasi VPĮ 55 straipsnio 1 dalyje ir 3 – 7 dalyse nustatytais reikalavimais;
 67. informacija, ar pirkimo metu bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi, derybų sąlygos bei tvarka ir ar bus prašoma pateikti galutinius pasiūlymus;
 68. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų ir tokių prašymų pateikimo terminas, informacija, ar perkančioji organizacija ketina rengti susitikimą su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;
 69. pirkimo organizatoriaus arba Viešojo pirkimo komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija;
 70. kita informacija, nurodyta VPĮ 35 straipsnyje, pirkimo dokumentuose pateikiama pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką.
 71. Pirkimo dokumentai rengiami MVPA aprašo 21.2.2. ir 21.2.4. punktuose nustatytais atvejais.Kitais atvejais pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, o jei nusprendžiama juos rengti, jų reikalavimai nustatomi perkančiosios organizacijos nuožiūra.
 72. Pirkimo dokumentai taip pat nerengiami, jei atliekant pirkimą neskelbiamos apklausos būdu ir planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra iki 6 000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio), o pirkimo procedūra atliekama žodžiu.

 

VI SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

 1. Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius arba kitas Viešojo pirkimo komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys, parengia galutinį pasirašytinos pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pirkimo sutarties sąlygas.
 2. Viešojo pirkimo komisija arba pirkimo organizatorius teikia pirkimo sutartį viešojo pirkimo laimėtojui, pasirašyti.

 

VII SKYRIUS

PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS

 

 1. Visi su pirkimo procedūromis susiję dokumentai saugomi VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Po pirkimo Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius, arba kitas Viešojo pirkimo komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys per 3 darbo dienas pateikia visus su pirkimu susijusius dokumentus už perkančiosios organizacijos archyvą atsakingam darbuotojui.
 3. Po pirkimo Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius, arba kitas Viešojo pirkimo komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys informaciją apie kiekvieną` įvykusį pirkimą registruoja viešųjų pirkimų žurnale (el. forma) (7 priedas).
 4. Jei planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra 3000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar daugiau, pirkimo organizatorius pildo ir teikia Perkančiosios organizacijos vadovui tvirtinti apklausos pažymą (4 priedas).
 5. Apklausos pažyma nepildoma jei planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra 2999,99 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio) ar mažiau. Tais atvejais laikoma, kad apklausos pažymai prilyginamas dokumentas yra tiekėjo išrašyta sąskaita-faktūra.

 

VII SKYRIUS

 ATASKAITŲ APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, SKELBIMŲ APIE PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMĄ TEIKIMAS, LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ IR PIRKIMO SUTARČIŲ BEI JŲ PAKEITIMŲ VIEŠINIMAS

 

 1. Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius, arba kitas Viešojo pirkimo komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia:
  • viešųjų pirkimų skelbimus;
  • viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas;
  • kiekvienos įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas;
  • skelbimus apie sudarytas ar nesudarytas pirkimo sutartis;
  • viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaitą.
 2. Pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisijos sekretorius, arba kitas Viešojo pirkimo komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais:
  • viešina laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešojo pirkimo-pardavimo sutartis

bei preliminarias sutartis (toliau – pirkimo sutartis) ir pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartys ar jų sąlygų pakeitimai yra sudaromi žodžiu);

 • skelbia pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai vykdžiusių tiekėjų sąrašus.

_________________________

 

 

Aprašo 1 priedas

 

TVIRTINU

Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovo vardas, pavardė

(Parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/įrašyti metus/ M. VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO NUMATOMŲ VYKDYTI  PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Prekės, paslaugos ar darbaiPagrindinis pirkimo objekto kodas  pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)Pirkimo objekto pavadinimasNumatoma pirkimo objekto vertė (pirkimui skirtų lėšų suma) be PVM, EurUž pirkimo inicijavimą atsakingas asmuo (pirkimų iniciatorius)Pirkimo inicijavimo ketvirtisNumatoma sutarties trukmė (mėn.)Pirkimo būdasPasiūlymų vertinimo kriterijusPastabos
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.
1.

 

Planą parengė:
_____________

(Pareigų pavadinimas)

_____________
(Parašas ir data)
______________

(Vardas, pavardė)

Planą suderino:
Pritariu/nepritariu

Buhalterė

_____________
(Parašas ir data)
______________

(Vardas, pavardė)

 

 

 

Aprašo 2 priedas

TVIRTINU
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovo vardas, pavardė

(Parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

 

Nr.Prekės, paslaugos ar darbaiPagrindinis pirkimo objekto kodas  pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)Pirkimo objekto pavadinimasNumatoma pirkimo objekto vertė (pirkimui skirtų lėšų suma) be PVM, EurUž pirkimo inicijavimą atsakingas asmuo (pirkimų iniciatorius)Pirkimo inicijavimo ketvirtisNumatoma sutarties trukmė (įskaitant pratęsimus, mėnesiais)Pastabos
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Pvz., pridedami pirminiai pirkimo dokumentai su pirkimo technine specifikacija

 

Suvestinę parengė:
___________________

(Pareigų pavadinimas)

_____________
(Parašas ir data)
______________

(Vardas, pavardė)

 

 

Aprašo 3 priedas

 

TVIRTINU
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovo vardas, pavardė

(Parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavedu suformuoti naują Viešojo pirkimo komisiją, patvirtinti jos sudėtį ir pavesti jai atlikti šio pirkimo procedūras
Pavedu pirkimo organizatoriui atlikti mažos vertės pirkimo procedūras
Pavedu už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui atlikti pirkimą
Įgalioju kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, nustačius jai užduotis ir suteikus visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.
Pavedu bendrai su kitomis perkančiosiomis organizacijomis atlikti pirkimą

 

PARAIŠKA VIEŠAJAM PIRKIMUI Nr. ________________
201… m. ..d. Nr. …
Vieta
1.Pirkimo pavadinimas

 

…..

[Pirkimo pavadinimas turi sutapti su pirkimų plane esančiu]

2.Pirkimas numatytas Viešųjų pirkimų planeTaipNe
3.Finansavimas šaltinis:…..
4.Skirti asignavimai (planuojama sutarties vertė) EUR be PVM*:

 

….. Eur be PVM

[esant kelioms pirkimo dalims, papildyti pirkimo paraišką informacija apie numatytą finansavimą kiekvienai daliai]

5.Ar pirkimas skaidomas į dalisTaipNe
6.Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal:
6.1.kainąTaipNe
6.2kitus kriterijus (įrašyti)TaipNe
7.Mažos vertės pirkimų tvarko aprašo punktas, kuriuo vadovaujantis atliekamas pirkimas apklausos būduPavyzdžiui,

MVPA 21.2.1. p. (jei numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur be PVM).

8.Ar deramasi su tiekėju(-ais) dėl pasiūlymo sąlygų pirkimo metu

Jei taip, nurodyti derybų tvarką ir objektą:

TaipNe
9.Motyvuotas 29 punkte  nurodytų tiekėjų pasirinkimo argumentavimas…..
10.Siūlomi kviesti pateikti pasiūlymus (apklausti) tiekėjai:
 PAVADINIMASADRESAS IR KITI KONTAKTAI
10.1.UAB Nr. 1…..
10.2.
10.3.
Paraišką parengė pirkimo iniciatorius:
_____________

(Pareigų pavadinimas)

_____________
(Parašas ir data)
______________

(Vardas, pavardė)

Paraišką suderino:
Pritariu/nepritariu

Buhalterė

_____________
(Parašas ir data)
______________

(Vardas, pavardė)

 

                                                 Pastabos dėl pirkimo techninės specifikacijos

 1. Techninė specifikacija perkant darbus – viešojo pirkimo dokumentuose pateikiama medžiagų, produktų, jų tiekimo procesui keliamų techninių reikalavimų visuma, apimanti duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar medžiagos, produktai arba jų tiekimo procesas atitinka perkančiosios organizacijos reikmes. Šie duomenys apima poveikio aplinkai ir klimatui rodiklius, tinkamumo visiems naudotojams reikalavimus (taip pat galimybę naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimą, eksploatacines ypatybes, saugos reikalavimus arba duomenis, apimančius kokybės užtikrinimo tvarką, terminiją, simbolius, bandymus ir bandymų metodus, pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą, vartojimo (naudojimo) instrukcijas, gamybos procesus ir metodus bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu. Duomenys taip pat apima nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų bei statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas, taip pat visas kitas technines sąlygas, kurias perkančioji organizacija gali nustatyti pagal bendruosius ar specialiuosius reglamentus, susijusius su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis dalimis;
 2. Techninė specifikacija perkant prekes ar paslaugas – viešojo pirkimo dokumentuose nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys: kokybės lygis, poveikio aplinkai ir klimatui rodikliai, tinkamumo visiems naudotojams reikalavimai (taip pat galimybės naudotis neįgaliesiems) ir jų atitikties įvertinimas, eksploatacinės ypatybės, produkto vartojimas (naudojimas), saugumo reikalavimai arba duomenys, apimantys produkto reikalavimus: pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas, terminija, simboliai, bandymai ir bandymų metodai, pakavimas, žymėjimas ir ženklinimas, vartojimo (naudojimo) instrukcijos, gamybos procesai ir metodai bet kuriuo prekės ar paslaugos gyvavimo ciklo etapu, taip pat atitikties įvertinimo tvarka;
 3. Techninėje specifikacijoje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams. Techninėje specifikacijoje taip pat gali būti nurodyta, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises;
 4. Visų pirkimų, skirtų fiziniams asmenims (visai visuomenei, perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams), techninės specifikacijos, išskyrus pagrįstus atvejus, turėtų būti parengtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus ir tinkamumą visiems naudotojams. Jeigu Europos Sąjungos ar nacionaliniu teisės aktu yra nustatyti privalomi neįgaliųjų kriterijai ir tinkamumo visiems naudotojams kriterijai, perkančioji organizacija privalo jais vadovautis rengdama technines specifikacijas;
 5. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 37 str. 4 d. nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.
 6. Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, paslaugos ar darbai, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas, nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės, paslaugos ar darbai atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: 1) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikoms apibrėžti; 2) ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; 3) ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; 4) ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; 5) ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

 

_______________

 

 

 

 

Aprašo 4 priedas

 

TVIRTINU
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovo vardas, pavardė

(Parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

APKLAUSOS  PAŽYMA Nr.

201-   –

Vieta

 

1. Apklausa vykdoma pagal…….[įrašyti datą] …….paraišką Nr. ….[įrašyti numerį]…..
2.Pirkimo pavadinimas:

 

 
3. Pirkimą atlieka:Pirkimo organizatorius [pareigos, vardas pavardė]

arba

Viešojo pirkimo komisija [komisijos narių vardai ir pavardės]

4. Kreipimosi į tiekėjus būdas:   Žodinis  Rašytinis
5. Duomenys

apie tiekėjus

5.1. Pavadinimas[įrašyti][įrašyti][įrašyti]
5.2. Adresas[įrašyti][įrašyti][įrašyti]
5.3. Telefonas ir (ar) el. paštas[įrašyti][įrašyti][įrašyti]
5.4. Pasiūlymą pateikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė[įrašyti][įrašyti][įrašyti]
6. Pasiūlymo pateikimo data ir terminas[įrašyti][įrašyti][įrašyti]
7. Pasiūlymų priėmimo data ir terminas[įrašyti][įrašyti][įrašyti]
8. PavadinimasMato vnt.KiekisPasiūlyta kaina
Vnt. kainaViso kiekio kainaVnt. kainaViso kiekio kainaVnt. kainaViso kiekio kaina
[įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti]
[įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti][įrašyti]
9. Tinkamiausiu pripažinto tiekėjo pavadinimas
10. Numatomi pasitelkti subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai ir, jei žinoma, jų pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis (procentais / eurais), kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus:

[įrašyti, jei pasitelkiami]

11. Pagrindinės užduotys (darbai, paslaugos ir pan.), kurių atlikimui (teikimui) negalima subranga:

[įrašyti, jei tokios užduotys nustatytos]

12. Skundai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų (taikoma kiekvienai pirkimo daliai):

– Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai:      TAIP               NE

– Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui:                                  TAIP                NE

13. Pastabos.

 

 1. Pirkimo organizatorius / Viešojo pirkimo komisija nutaria:

[jeigu pirkimas skaidomas į dalis, 15.1 – 15.7 punktai pildomi dėl kiekvienos pirkimo dalies]

14.1. Pirkimo dalyvių pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų vertinimas:

Eil. Nr.Pirkimo dalyvio pavadinimasTiekėjų pašalinimo pagrindai

 

Kvalifikacijos reikalavimaiReikalavimai kokybės vadybos sistemai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartamsPastabaos
1.XXXXXTikrintaNetikrintaTikrintaNetikrintaTikrintaNetikrinta
2.XXXXXNustatyti/

Nenustatyti

NetikrintaAtitinka/

Neatitinka

 

NetikrintaAtitinka/

Neatitinka

 

Netikrinta
3.UAB X1
4UAB X….

 

14.2. [pildyti, jei atmestas nors vienas tiekėjo pasiūlymas. Pavyzdžiui, dėl per didelės kainos]

Pirkimo dalyviai, kurių pasiūlymai atmesti:

Eil. Nr.Pirkimo dalyvio pavadinimasPasiūlymo atmetimo pagrindas
1.

 

14.3. [pildoma, jeigu pasiūlymą pateikė daugiau nei vienas pirkimo dalyvis]

Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių pirkimo dalyvių pasiūlymus išnagrinėjus, įvertinus ir palyginus pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, nustatyti šią pasiūlymų eilę (kainos nurodytos didėjimo tvarka):

Eil. Nr.Pirkimo dalyvio pavadinimasPasiūlymo kaina
1.EUR su PVM / EUR
..EUR su PVM / EUR

 

[pildoma, jeigu pasiūlymą pateikė vienas pirkimo dalyvis]

Pasiūlymų eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas nesudaryti pasiūlymų eilės, nes buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

 

14.4. Laimėjusiu pripažinti pirkimo dalyvio ______________  pasiūlymą.  Sutarties kaina ______________  EUR su PVM/ EUR

14.5. Pirkimo sutartį sudaryti su pirkimo dalyviu ______________ . Raštu sutartis bus/nebus sudaroma.

14.6. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino ____________netaikyti/taikyti_____________, nes pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.

14.7. [taikoma jei sutartis sudaroma raštu] Kviesti laimėtoju pripažintą [įrašomas pirkimo dalyvio pavadinimas] ne vėliau kaip iki   [įrašoma data (metai, mėnuo, diena ir valanda)] atvykti pasirašyti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

 

 1. Procedūrų pabaiga:

[jei pirkimas skaidomas į dalis, nurodoma dėl kiekvienos pirkimo dalies]

sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama, sudaroma preliminarioji sutartis, sukuriama dinaminė pirkimų sistema arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas;

atmetamos visos paraiškos, pasiūlymai, projekto konkurso planai ar projektai;

nutraukiamos pirkimo ar projekto konkurso procedūros;

per nustatytą terminą nepateikiama nė vienos paraiškos, pasiūlymo, projekto konkurso plano ar projekto;

baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

visi tiekėjai atšaukia pasiūlymus, projekto konkurso planus ar projektus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį;

kitos aplinkybės (įrašyti).

 

Paskirtas perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu_____________[įrašyti vardą, pavardę, pareigas]_______________atsakingas už raštu sudarytos sutarties vykdymą, kai sutartis sudaroma raštu, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 str. 9 d. nuostatas.

 

Pirkimo organizatorius / Viešojo pirkimo komisijos nariai:_____________          (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprašo 5 priedas

 

TVIRTINU
Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovo vardas, pavardė

(Parašas, data)

 

 

 

 

 

 

 

 

VĖŽAIČIŲ KULTŪROS cENTRO

VIEŠŲJŲ IRKIMŲ KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 1. Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) paskirtis yra Vėžaičių kultūros centre (toliau vadinama – PO) – organizuoti ir atlikti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.
 2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), PO viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.
 3. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.
 4. Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus.
 5. Komisija yra atskaitinga ją sudariusiai organizacijai.

 

 1. Komisijos sudarymas

 

 1. Komisija sudaroma PO vadovo (toliau – PO vadovas) įsakymu iš ne mažiau kaip 3 fizinių asmenų. Komisijos nariais, ekspertais gali būti ir ne PO darbuotojai.
 2. Komisijos pirmininkas ir Komisijos pirmininko pavaduotas skiriami PO vadovo įsakymu.
 3. Komisijos pirmininkas sekretoriumi skiria vieną iš Komisijos narių. Komisijos pirmininkas gali paskirti vieną Komisijos narį pavaduojančiu Komisijos sekretorių, jam nesant. Atliekant projekto konkursą Komisijos sekretoriumi skiriamas įgaliotas PO darbuotojas.
 4. Skiriant Komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines, technines, teisines žinias ir Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Komisijos pirmininku ir nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.
 5. PO turi teisę kviestis ekspertus – dalyko žinovus – konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių, ar jį įvertinti. Priimant sprendimus ekspertai nebalsuoja. PO gali kviesti Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovus, pateikusius atstovaujamo subjekto įgaliojimą (toliau – stebėtojai).
 6. Kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik prieš tai pasirašęs nešališkumo PO nustatytos formos deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Komisijos nariai nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus pasirašo prieš kiekvieną pirkimą, kuriam organizuoti ir atlikti Komisija yra sudaroma.

 

III.       Komisijos funkcijos

 

 1. Komisija vykdo tik raštiškas PO vadovo ar jo įgalioto asmens užduotis ir įpareigojimus, susijusius su viešųjų pirkimų organizavimu bei prekių, paslaugų ir darbų pirkimu, įskaitant ir mažos vertės pirkimus.
 2. Komisija, organizuodama prekių, paslaugų ir darbų pirkimus ir juos atlikdama:

13.1. PO vadovo pavedimu iš anksto skelbia pirkimų techninių specifikacijų projektus;

13.2. nagrinėja gautas pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projektų, jei konkrečiam pirkimui nėra paskirtas ekspertas;

13.3. esant būtinybei, prašyto suteikti ir gauti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas;

13.4. rengia susitikimus su tiekėjais (rangovais);

13.5. nustato tiekėjų (rangovų) pašalinimo pagrindus ir (ar) kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (toliau – Reikalavimai tiekėjui); mažos vertės pirkimų atveju įvertina galimybę nekelti Reikalavimų tiekėjams;

13.6. atsižvelgiant į pirkimo specifiką, pirkimo būdą ir kt., nusprendžia, ar pirkime bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD), ar bus prašoma pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikties Reikalavimams tiekėjui, ar visų tiekėjų bus prašoma iškart pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitiktį keliamiems Reikalavimams tiekėjui;

13.7. kreipiasi į tiekėjus (rangovus), kviesdama pateikti pasiūlymus (nurodyti pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų kainas ir kitą reikalingą informaciją);

13.8. atlieka vokų su pasiūlymais (pateiktų ir elektroninėmis priemonėmis naudojantis CVP IS) atplėšimo procedūrą;

13.9. Viešųjų pirkimų įstatyme ir (ar) Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, Apraše bei pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka vertina dalyvių pateiktus EBVPD ar laisvos formos deklaracijas dėl atitikties nustatytiems Reikalavimams Tiekėjui, arba atitiktį nustatytiems Reikalavimams tiekėjui pagrindžiančius dokumentus (kai nenaudojamas EBVPD ar deklaracija);

13.10. Viešųjų pirkimų įstatyme ir (ar) Mažos vertės pirkimų tvarkos apraše, Apraše bei pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka patikrina, ar dalyvių pasiūlymų dokumentai atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus;

13.11. pasitelkdama PO vadovo paskirtus ekspertus (jeigu jie buvo kviečiami), nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;

13.12. nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, sudaro pasiūlymų eilę ir nustato sutarties sudarymo atidėjimo terminą (jeigu jis taikomas);

13.13. sprendimą dėl mažos vertės pirkimo procedūrų nutraukimo gali priimti Komisija arba pirkimo organizatorius;

13.14. nustato, ar pasiūlymo galiojimo (kai reikalaujama) ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas (kai reikalaujama) atitinka reikalavimus;

13.15. nagrinėja tiekėjų pretenzijas;

13.18. atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

 

 1. Komisijos teisės ir pareigos

 

 1. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

14.1. gauti iš PO informaciją apie reikalingų prekių kiekį, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir darbų atlikimo terminus, pirkinio techninius, estetinius, funkcinius bei kokybės reikalavimus ir kitas pirkiniui keliamas sąlygas, lėšų, skirtų konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, sumą bei kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti, taip pat reikalingus planus, brėžinius ir projektus;

14.2. prašyti, kad tiekėjai (rangovai) paaiškintų pasiūlymus;

14.3. susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu;

14.4. pasiūlymams įvertinti kviesti ekspertus (dalyko žinovus) bei konsultuotis su jais klausimais, kuriems reikia specialių žinių, ar jį įvertinti;

14.5. prašyti, kad tiekėjai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo terminą.

 1. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

15.1. vykdyti šiame reglamente nurodytas funkcijas ir PO vadovo nustatytas užduotis;

15.2. vykdyti funkcijas ir užduotis vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Aprašu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;

15.3. neatskleisti informacijos, susijusios su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems PO ar tiekėjų (rangovų) komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją;

 1. Komisijos nariai turi ir kitas Viešųjų pirkimų įstatyme, kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose bei PO teisės aktuose įtvirtintas teises bei pareigas.
 2. Komisijos narai privalo dalyvauti posėdžiuose, o jei kuris nors komisijos narys dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, apie tai turi pranešti Komisijos pirmininkui, ar jį pavaduojančiam Komisijos nariui.
 3. Jeigu Komisijos narys ar ekspertas yra susijęs giminystės ar turtiniais ryšiais su viešųjų pirkimų konkurso dalyviais, t.y. kyla interesų konfliktas kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. 1 d., apie tai jis privalo iš anksto raštu pranešti Komisijos pirmininkui. Interesų konflikto situacijos sprendžiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. nustatyta tvarka.
 4. Komisijos narys turi teisę atsistatydinti, jeigu mato, kad viešieji pirkimai yra vykdomi netinkami ir savo sprendimais komisijoje jis negali to pakeisti. Apie tokias atsistatydinimo priežastis jis turėtų pranešti komisiją sudariusiam PO vadovui.
 5. Komisijos pirmininkas, komisijos nariai ir ekspertai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei komisija priima sprendimą, prieštaraujantį Viešųjų pirkimų įstatymui, atsako tie komisijos nariai, kurie už šį sprendimą balsavo.
 6. Komisijos nariai, pakviesti ekspertai negali teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

 

 1. Komisijos darbo organizavimas

 

 1. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
 2. Prieš pradėdamas darbą Komisija privalo laikytis etiško elgesio.
 3. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir protokoluoja vienas iš Komisijos narių – Komisijos posėdžių sekretorius.
 4. Komisijos posėdžių sekretorius Komisijos pirmininko pavedimu sudaro Komisijos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki posėdžio pradžios, o ypatingos skubos atveju – ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki posėdžio pradžios, el. paštu ir telefonu supažindina Komisijos narius su darbotvarke ir / ar parengtais sprendimų projektais. Pasiūlymus dėl Komisijos posėdžio darbotvarkės papildymo ir / ar pakeitimo gali pateikti bet kuris sudarytos Komisijos narys.
 5. Komisijos posėdžio darbotvarkė dėl svarbių priežasčių gali būti keičiama Komisijos posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.
 6. Komisijos posėdžiai yra teisėti, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių, jei Komisiją sudaro daugiau nei 3 nariai, o jei Komisija sudaryta iš 3 narių – visi 3 Komisijos nariai.
 7. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas arba Komisiją sudaręs PO vadovas paskiria jį pavaduojantį Komisijos narį.
 8. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Balsuoti galima tik už arba prieš siūlomą sprendimą. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priėmimo. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas, o jei Komisijos pirmininkas posėdyje nedalyvauja – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Komisijos nariai turi aiškiai išreikšti savo poziciją svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo dėl informacijos ar laiko stokos, jis turėtų prašyti nukelti Komisijos posėdžio datą ir kreiptis dėl papildomos informacijos ir paaiškinimų suteikimo į kitus Komisijos narius ar ekspertus.
 9. Sprendimą, už kurį Komisijai siūloma balsuoti, teikia Komisijos pirmininkas, o jei Komisijos pirmininkas posėdyje nedalyvauja – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Atliekant projekto konkursą, Komisijos sekretorius dalyvauja Komisijos posėdžiuose be balsavimo teisės.
 10. Komisijos posėdžio eiga ir sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, Komisijos narių atskirosios nuomonės. Komisijos narys turi teisę kiekvienu svarstomu klausimu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri, jeigu nesutampa su daugumos nuomone, įrašoma į Komisijos posėdžio protokolą. Protokolą rašo Komisijos sekretorius.
 11. Kai Komisija PO viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatytais atvejais atlieka mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, Komisijos sprendimai įtvirtinami apklausos pažymoje. Apklausos pažymą pasirašo Komisijos nariai, tvirtina PO vadovas.
 12. Komisijos posėdžiai gali vykti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertas už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už Komisijos veiklą atsako ją sudaręs PO vadovas.
 2. Komisija veikia nuo PO vadovo sprendimo ją sudaryti ir užduočių jai nustatymo iki PO vadovo sprendimo ją panaikinti priėmimo arba nuo ją sudariusios PO rašytinių užduočių jai paskyrimo iki visų nustatytų užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprašo 6 priedas

 

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma)

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

Vėžaičai

 

Būdamas pirkimo organizatoriumi  / pirkimo iniciatoriumi / komisijos dėl_____________________________________________________________________ nariu/ pirmininku / pirkimo organizatoriumi, pasižadu:                                      (pareigų pavadinimas)

 1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).
 2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2.  aš arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

 1. Man išaiškinta, kad:

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose;

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.*

 

* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams nuo 2018 m. sausio 1 d.

 

___________                             ________________                          ___________________                                (Parašas)                                            (Vardas ir pavardė)                  atliekamų pareigų pavadinimas)

 

Aprašo 6 priedas

 

 

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20    m.________________ d. Nr. –

Vėžaičiai

 

Būdamas pirkimo organizatoriumi  / pirkimo iniciatoriumi/  komisijos dėl_____________________________________________________________________ nariu/ pirmininku:                                      (pareigų pavadinimas)

 1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant pirkimo organizatoriaus  / pirkimo iniciatoriaus/ komisijos dėl _________________________________________________ nario/ pirmininko pareigas;                                                 (pareigų pavadinimas)

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

 1. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
 2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

 1. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

___________________                                ________________________

(parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

Aprašo 7 priedas

 

                                                                            VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS

 

Eil. Nr.Pirkimo paraiškos Nr. (jei paraiška viešajam pirkimui nepildoma, tai nurodoma ,,PP nepildoma”)Pirkimo paraiškos registravimo data (jei paraiška viešajam pirkimui nepildoma, tai langelis nepildomas)Pirkimo Nr.BVPŽApklausos pažymos (AP) Nr. (jei pildoma apklausos pažyma)Apklausos pažymos registravimo data (jei Apklauos pažyma (AP) nepildoma, tai langelis nepildomas)Pirkimo pavadinimasPirkimui numatytos lėšos (eur be PVM)Pirkimo būdas    (pavyzdžiui, Mažos vertės pirkimas neskelbiamosapklausos būdu (NA) / Mažos vertės pirkimas skelbiamosapklausos būdu (SA)Informacija apie pirkimo pabaigą (jei pirkimas įvyko, tai informacija apie  sudarytos sutarties kainą)Laimėtojas ir raštu sudarytos pirkimo sutarties Nr., sutarties sudarymo data, trukmė (jei sutartis sudartyta raštu) / sąskaitos faktūros Nr. ir data (jei sutartis raštu nebuvo sudaryta)Registratorius (v.pavardė, pareigos)