PATVIRTINTA

            Vėžaičių kultūros centro

            direktoriaus

            2015 m. vasario 19 d.

            įsakymu Nr. V1-6

           

           

 VĖŽAIČIŲ KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

           

 TURINYS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI

            III. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 1. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS
 2. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS
 3. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS

            VII. APKLAUSA RAŠTU

            VIII. APKLAUSA ŢODŢIU

 1. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS
 2. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS
 3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

            XII. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

            XIII. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

            XIV. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 1. PIRKIMO SUTARTIS

            XVI. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

            XVII. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

            XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

           

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos r. Vėžaičių kultūros centro (toliau – Perkančioji organizacija)

            supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Perkančiosios

            organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau –

            pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką.

 1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

            (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitais          teisės aktais.

 1. Atlikdama pirkimus Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu,

            Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

 1. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,

            abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo

            reikalavimų.

 1. Pirkimo pradžią ir pabaigą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnis.
 2. Konkrečiam pirkimui atlikti Perkančiosios organizacijos vadovas paskiria pirkimo

            organizatorių arba viešojo pirkimo komisiją.

 1. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę

            nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

            8.1. alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra

            nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos;

            8.2. apklausa raštu – mažos vertės pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija raštu ar

            skelbimu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo;

            8.3. apklausa žodžiu – mažos vertės pirkimo būdas, kai preliminarioji pirkimo

            sutarties vertė neviršija 3 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir Perkančioji organizacija žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš pirkimą laimėjusio tiekėjo;

            8.4. kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka

            pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

            8.5. numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) – Perkančiosios organizacijos

            numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be   PVM, įskaitant visas pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes. Pirkimo vertė

            skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje;

            8.6. pirkimo komisija – Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu iš ne mažiau kaip

            3 asmenų sudaryta komisija, kuri Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus;

            8.7. pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas

            darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus;

            8.8. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė – numatomos sudaryti

            pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės

            mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes;

            8.9. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto (išskyrus mažos vertės) pirkimo

            būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai ir kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti

            pasiūlymą;

            8.10. supaprastintas ribotas konkursas – supaprastinto (išskyrus mažos vertės)

            pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai ir paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti 3 visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik Perkančiosios

            organizacijos pakviesti kandidatai;

            8.11. supaprastintos neskelbiamos derybos – supaprastinto (išskyrus mažos vertės)

            pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, pasiūlymus teikia Perkančiosios

            organizacijos pakviesti tiekėjai ir Perkančioji organizacija su kiekvienu tiekėju atskirai derasi dėl jo pateiktos kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų;

            8.12. supaprastintos skelbiamos derybos – supaprastinto (išskyrus mažos vertės)

            pirkimo būdas, kai apie pirkimą skelbiama viešai ir paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o Perkančioji organizacija konsultuojasi su visais ar atrinktais kandidatais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl jų pateiktų kainų ir kitų pasiūlymų sąlygų.

 1. Kitos Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėžtos Viešųjų pirkimų

            įstatyme.

           

 1. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI

           

 1. Pirkimai, išskyrus mažos vertės pirkimus, atliekami šiais būdais:

            10.1. supaprastinto atviro konkurso;

            10.2. supaprastinto riboto konkurso;

            10.3. supaprastintų skelbiamų derybų;

            10.4. supaprastintų neskelbiamų derybų.

 1. Mažos vertės pirkimai atliekami šiais būdais:

            11.1. apklausos raštu;

            11.2. apklausos žodžiu.

 1. Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios

 įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo CPO.ltTM (toliau – elektroninis katalogas), kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji

 organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.

 Pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti

 elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

 1. Pirkimas, įskaitant mažos vertės pirkimą, supaprastinto atviro, supaprastinto riboto

 konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais.

 1. Pirkimas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomas, esant bent

 vienai iš šių sąlygų:

            14.1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar

 pasiūlymų;

            14.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo

 dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai

 nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamas supaprastintas derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 

            14.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina

 skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama

 ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos;

            14.4. dėl techninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės

 nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti

 reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

            14.5. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo

 pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu

 papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos,

 turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių

            charakteristikų suderinamumo;

            14.6. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas

 lėšas;

            14.7. perkamos prekių biržoje kotiruojamos prekės;

            14.8. perkami bibliotekiniai dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

            14.9. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar

 restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

            14.10. prekės perkamos iš valstybės rezervo;

            14.11. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų

 (informacinėmis) bazėmis;

            14.12. perkamos Perkančiajai organizacijai pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų

 mokymo paslaugos;

            14.13. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato

 Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės)

 paslaugos;

            14.14. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų

 darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo

 sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

            14.15. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo

 pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo

 sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų

 vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai

 skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių

 trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo

 momento.

 1. Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma:

            15.1. preliminariai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertei neviršijant 300 Eur be

 PVM;

            15.2. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar

 pasiūlymų;

            15.3. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina

 skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama

 ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos;

            15.4. dėl techninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės

 nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti

 reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

            15.5. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo

 pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu

 derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai

 buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs

 pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai

 organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų

 naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu

 papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos,

 turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių

 charakteristikų suderinamumo;

            15.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar

 restruktūrizuojamų ūkio subjektų;

            15.7. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų

 (informacinėmis) bazėmis;

            15.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato

 Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės)

 paslaugos;

            15.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų

 darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti

 pirkimo sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su

 kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo

 sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

            15.10. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo

 pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo

 sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų

 vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai

 skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių

 trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo

 momento.

 1. Taisyklių 15 punkte nenumatytais atvejais ir (a) preliminariai numatomos sudaryti

 pirkimo sutarties vertei neviršijant 10 000 Eur be PVM perkant prekes ir/ar paslaugas arba

 preliminariai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertei neviršijant 100 000 Eur be PVM

 perkant darbus arba (b) perkant prekes ir/ar paslaugas numatytas Taisyklių 1 priede, galima

 vykdyti apklausą raštu, neskelbiant viešai, apklausiant ne mažiau nei tris tiekėjus. Mažesnį

 tiekėjų skaičių galima apklausti tik tokiu atveju, jeigu nėra žinoma trijų tiekėjų, teikiančių

 analogiškas paslaugas, darbus ar prekes. Taisyklių 15 ir 16 punkte nepaminėtais atvejais apie

 apklausą raštu skelbiama viešai.

 1. Apklausa žodžiu gali būti vykdoma, kai:

            17.1. preliminari numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 Eur be

 PVM;

            17.2. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina

 skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama

 ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos.

 1. Pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius, vykdydami mažos vertės pirkimą

 apklausos žodžiu būdu, turi teisę apklausti vieną tiekėją.

           

 III. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

 1. Perkančioji organizacija supaprastintą atvirą konkursą vykdo etapais: Viešųjų

 pirkimų įstatymo ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir, vadovaudamasi

 pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir palygina tiekėjų

 pateiktus pasiūlymus.

 1. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir

 tiekėjų draudžiamos.

 1. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas.
 2. Perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti

 proporcingas pirkimo objektui ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti

 pirkimo dokumentus ir parengti bei pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų pateikimo terminas negali

 būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Centrinėje viešųjų

 pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

 1. Jei supaprastinto atviro konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie

 tai nurodoma skelbime apie pirkimą.

           

 IV. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

 

 1. Perkančioji organizacija supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais:

            24.1. Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą ir,

 remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami

 pateikti pasiūlymus;

            24.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja,

 vertina ir palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.

 1. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp Perkančiosios organizacijos ir

 tiekėjų draudžiamos.

 1. Paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo

 dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir

 atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką bei

 negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS.

 1. Pasiūlymų pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo objektui ir protingas,

 kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus ir parengti bei

 pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos

 nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

 1. Perkančioji organizacija skelbime apie supaprastintą pirkimą nustato, kiek

 mažiausiai kandidatų bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės

 atrankos kriterijai ir tvarka. Kviečiamų kandidatų skaičius negali būti mažesnis kaip 3. 

 1. Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės

 atrankos kriterijus ir tvarką, privalo laikytis šių reikalavimų:

            29.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti

 tikslūs, aiškūs ir nediskriminuojantys;

            29.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 35–

 38 straipsnių pagrindu.

 1. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka

 Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

 1. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų, negu pirkimo

 dokumentuose nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius. Jeigu minimalius

 kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų

 kandidatų skaičius, Perkančioji organizacija pateikti pasiūlymus kviečia visus kandidatus,

 kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

 1. Perkančioji organizacija negali kviesti dalyvauti supaprastintame ribotame

 konkurse kitų, paraiškų nepateikusių, tiekėjų arba kandidatų, kurie neatitinka minimalių

 kvalifikacijos reikalavimų.

 1. Jei supaprastinto riboto konkurso metu bus vykdomas elektroninis aukcionas, apie

 tai nurodoma skelbime apie pirkimą.

           

 V. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

 

 1. Perkančioji organizacija supaprastintas skelbiamas derybas vykdo šiais etapais:

            34.1. jeigu kandidatų skaičius neribojamas, Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse

 nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, nagrinėja ir derasi su kandidatais dėl pateiktų pasiūlymų

 sąlygų ir, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, vertina ir palygina

 kandidatų pateiktus galutinius pasiūlymus;

            34.2. jeigu kandidatų skaičius ribojamas, Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse

 nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą, remdamasi paskelbtais kvalifikacijos kriterijais, atrenka

 tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus, nagrinėja ir derasi su kandidatais

 dėl pateiktų pasiūlymų sąlygų ir, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis

 sąlygomis, vertina ir palygina kandidatų pateiktus galutinius pasiūlymus.

 1. Jeigu pirkimo metu derėtasi, pabaigus derybas, Perkančioji organizacija gali

 dalyvių prašyti pateikti galutinius kainos bei techninių duomenų, kurie vertinami pagal

 ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pasiūlymus užklijuotuose vokuose

 (išskyrus atvejus, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas).

 1. Jei ribojamas kandidatų skaičius:

            36.1. paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo

 dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir

 atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką bei

 negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS;

            36.2. pasiūlymų pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo objektui ir

 protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo dokumentus bei

 parengti ir pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7

 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

 1. Perkančiosios organizacijos skelbime apie pirkimą nustato, kiek mažiausiai

 kandidatų bus pakviesta pateikti pasiūlymus ir kokie yra kandidatų kvalifikacinės atrankos

 kriterijai ir tvarka. Kviečiamų kandidatų skaičius negali būti maţesnis kaip 3.

 1. Perkančioji organizacija, nustatydama atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės

 atrankos kriterijus ir tvarką, privalo laikytis šių reikalavimų:

            38.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti

 tikslūs, aiškūs ir nediskriminuojantys;

            38.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 35–

 38 straipsnių pagrindu.

 1. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka

 Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

 1. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų, negu pirkimo

 dokumentuose nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius. Jeigu minimalius

 kvalifikacijos reikalavimus atitinka maţiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų

 kandidatų skaičius, Perkančioji organizacija pateikti pasiūlymus kviečia visus kandidatus,

 kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

 1. Perkančioji organizacija negali kviesti dalyvauti skelbiamose derybose paraiškų

 nepateikusių tiekėjų arba kandidatų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

 1. Jei neribojamas kandidatų skaičius, tai pasiūlymų pateikimo terminas turi būti

 proporcingas pirkimo objektui ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti

 pirkimo dokumentus bei parengti ir pateikti pasiūlymą. Pasiūlymų pateikimo terminas negali

 būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

 1. Derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų:

            43.1. tretiesiems asmenims Perkančioji organizacija negali atskleisti jokios iš tiekėjo

 gautos informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie

 susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;

            43.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos

 galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Perkančioji organizacija

 neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;

            43.3. tiekėjai kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (pirmas

 kviečiamas anksčiausiai pasiūlymą pateikęs tiekėjas);

            43.4. derybų eiga turi būti įforminta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose

 dalyvavę pirkimo komisijos nariai ar pirkimų organizatorius ir dalyvio, su kuriuo derėtasi,

 įgaliotas atstovas. Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos

 protokolas surašomas tais atvejais, kai derybų laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu

 parašu. Protokole išdėstoma derybų eiga ir derybų metu pasiekti susitarimai.

 1. Galutiniai pasiūlymai pateikiami CVP IS priemonėmis ar vokuose.
 2. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais

 techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę

 tiekėjai arba jų atstovai.

           

           

 VI. SUPAPRASTINTOS NESKELBIAMOS DERYBOS

 

 1. Vykdant supaprastintas neskelbiamas derybas, kreipiamasi į tiekėjus, prašant

 pateikti pasiūlymus pagal Perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus. Kai

 supaprastintos neskelbiamos derybos vykdomos po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto

 konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų, atmetus visus pasiūlymus, į tiekėjus,

 atitinkančius minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kreipiamasi pateikti patvirtinimą apie

 sutikimą dalyvauti pirkime.

 1. Supaprastintų neskelbiamų derybų metu deramasi dėl tiekėjo pasiūlymo sąlygų.

 Derybų metu turi būti laikomasi šių reikalavimų:

            47.1. tretiesiems asmenims Perkančioji organizacija negali atskleisti jokios iš tiekėjo

 gautos informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie

 susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;

            47.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos

 galimybės ir pateikiama vienoda informacija. Teikdama informaciją Perkančioji organizacija

 neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;

            47.3. tiekėjai kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (pirmas

 kviečiamas anksčiausiai pasiūlymą pateikęs tiekėjas);

            47.4. derybų eiga turi būti įforminta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose

 dalyvavę pirkimo komisijos nariai ar pirkimų organizatorius ir dalyvio, su kuriuo derėtasi,

 įgaliotas atstovas. Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos

 protokolas surašomas tais atvejais, kai derybų laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu

 parašu. Protokole išdėstoma derybų eiga ir derybų metu pasiekti susitarimai.

 1. Pabaigus derybas, Perkančioji organizacija gali dalyvių prašyti pateikti galutinius

 kainos bei techninių duomenų, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo

 vertinimo kriterijus, pasiūlymus užklijuotuose vokuose (išskyrus atvejus, kai pateikti

 pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas).

 1. Perkančioji organizacija, pirkdama supaprastintų neskelbiamų derybų būdu,

 pirkimo dokumentuose pateikia 75 punkte numatytą informaciją. Pirkimo dokumentai gali

 būti nerengiami kai supaprastintos neskelbiamos derybos vykdomos po supaprastinto atviro,

 supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų, atmetus visus pasiūlymus.

 Tuomet kvietime pateikti patvirtinimą apie sutikimą dalyvauti pirkime nurodoma, kad

 pirkimo dokumentai bus supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų

 skelbiamų derybų pirkimo dokumentai, su būtinais pataisymais (pvz.: terminai, pasiūlymų

 pateikimo būdas, derybų eiga).

 1. Galutiniai pasiūlymai pateikiami CVP IS priemonėmis ar vokuose.
 2. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais

 techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę

 tiekėjai arba jų atstovai.

 1. Vykdant supaprastintas neskelbiamas derybas pasiūlymų dalyvauti pirkime

 pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos

 reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo

 dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką.

           

            VII. APKLAUSA RAŠTU

           

 1. Vykdant apklausą raštu, kreipiamasi į tiekėjus raštu ar skelbimu, prašant pateikti

 pasiūlymus pagal Perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus.

 1. Apklausos raštu metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų, jeigu tokia

 galimybė yra numatyta pirkimo dokumentuose. Jei apklausos raštu metu yra deramasi, derybų

 metu turi būti laikomasi šių reikalavimų:

            54.1. tretiesiems asmenims Perkančioji organizacija negali atskleisti jokios iš tiekėjo

 gautos informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie

 susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;

            54.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos

 galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Perkančioji organizacija

 neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;

            54.3. tiekėjai kviečiami derėtis pagal pasiūlymų pateikimo eiliškumą (pirmas

 kviečiamas anksčiausiai pasiūlymą pateikęs tiekėjas);

            54.4. derybų eiga turi būti įforminta raštu. Derybų protokolą pasirašo derybose

 dalyvavę pirkimo komisijos nariai ar pirkimų organizatorius ir dalyvio, su kuriuo derėtasi,

 įgaliotas atstovas. Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos

 protokolas surašomas tais atvejais, kai derybų laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu

 parašu. Protokole išdėstoma derybų eiga ir derybų metu pasiekti susitarimai.

 1. Perkančioji organizacija, pirkdama apklausos raštu būdu, pirkimo dokumentuose

 pateikia Taisyklių 68 punkte (jeigu apie apklausą raštu yra skelbiama) arba 74 punkte (jeigu apie apklausą raštu nėra skelbiama) numatytą informaciją.

 1. Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS

 priemonėmis ar vokuose. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų

 pasirašytas (elektroninis pasiūlymas būtų pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu

 teisės aktų reikalavimus).

 1. Pasiūlymus prašant pateikti vokuose (elektroninėmis priemonėmis), į vokų

 atplėšimo procedūrą, išskyrus pirkimą, kurio metu deramasi, gali būti kviečiami pasiūlymus

 pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.

 1. Vykdant apklausą raštu apie ją viešai skelbiant pasiūlymų dalyvauti pirkime

 pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos

 reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo

 dokumentus bei parengti ir pateikti paraišką bei negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos

 nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS.

 1. Vykdant apklausą raštu apie ją viešai neskelbiant, pasiūlymų dalyvauti pirkime

 pateikimo terminas turi būti proporcingas pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos

 reikalavimams ir protingas, kad rūpestingas ir atidus tiekėjas galėtų išnagrinėti pirkimo

 dokumentus bei parengti ir pateikti pasiūlymą.

           

            VIII. APKLAUSA ŽODŽIU

           

 1. Vykdant pirkimą apklausos žodžiu būdu, kreipiamasi į tiekėjus žodžiu, prašant

 pateikti pasiūlymus pagal Perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus arba

 įsigyjamos prekės ar paslaugos jų pardavimo vietoje.

 1. Apklausos rezultatai fiksuojami Tiekėjų apklausos paţymoje. Prieš vykdant

 apklausą žodžiu pirkimą vykdanti pirkimo komisija arba pirkimų organizatorius Tiekėjų

 apklausos pažymoje turi nustatyti pirkimo objekto techninę specifikaciją, pasiūlymų

 vertinimo kriterijus ir prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pagrindines

 sąlygas, apie kurią informuos apklausiamus tiekėjus.

 1. Vykdant apklausą žodžiu turi būti laikomasi šių reikalavimų:

            62.1. tretiesiems asmenims Perkančioji organizacija negali atskleisti jokios iš tiekėjo

 gautos informacijos be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie

 susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais;

            62.2. visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos

 galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją Perkančioji organizacija

 neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai.

           

 1. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

           

 1. Perkančioji organizacija apie pirkimus skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 86

 straipsnyje ir Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka, o informacinį pranešimą ar pranešimą

 dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 8

 dalyje ir Taisyklėse numatytais atvejais.

 1. Perkančioji organizacija savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede

 „Informaciniai pranešimai“ (maţos vertės pirkimų atveju – tik Perkančiosios organizacijos

 tinklalapyje) informuoja apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir

 ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį.

           

 1. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

           

 1. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali

 būti rengiami ir kitomis kalbomis.

 1. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų

 pateikti pasiūlymus, o Perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

 1. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų

 galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.

 1. Vykdant pirkimą supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų

 skelbiamų derybų ar apklausos raštu, apie ją viešai skelbiant, būdu pirkimo dokumentuose

 pateikiama ši informacija:

            68.1. nuoroda į Taisykles, kuriomis vadovaujantis vykdomas pirkimas (Taisyklių

 pavadinimas, patvirtinimo data, visų pakeitimų paskelbimo datos);

            68.2. nuoroda į skelbimą;

            68.3. Perkančiosios organizacijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kurie

 įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais, pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų

            numeriai, taip pat informacija, kokiu būdu tiekėjas gali prašyti paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus;

            68.4. pasiūlymų ir (ar) paraiškų pateikimo terminas (data, valanda ir minutė) ir vieta;

            68.5. pasiūlymų ir (ar) paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimai;

            68.6. pasiūlymo galiojimo terminas;

            68.7. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas;

            68.8. prekių, paslaugų ar darbų kiekis (apimtis);

            68.9. prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

            68.10. techninė specifikacija;

            68.11. informacija, ar pirkimo objektas skirstomas į dalis, kurių kiekvienai bus

 sudaroma pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis, ir ar leidžiama pateikti pasiūlymus tik

 vienai pirkimo objekto daliai, vienai ar kelioms dalims, ar visoms dalims; pirkimo objekto

 dalių, dėl kurių gali būti pateikti pasiūlymai, apibūdinimas;

            68.12. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, jeigu leidžiama –

 šių pasiūlymų reikalavimai;

            68.13. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą

 paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams;

            68.14. dokumentų sąrašas, informacija, kurią turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti,

 kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ir, kai reikalaujama, turi būti pateikiama

 pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija;

            68.15. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma

 kaina;

            68.16. informacija, kad pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos

            nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko

 nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų

 pateikimo termino dieną;

            68.17. jei numatomas vokų su pasiūlymais atplėšimas ar susipažįstama su

 elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (toliau – vokų su pasiūlymais atplėšimas),

 vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros, kur (nurodoma vieta) ir

 kada (nurodoma diena, valanda ir minutė) vyks vokų su pasiūlymais atplėšimas;

            68.18. informacija, ar tiekėjams leidžiama dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo

 procedūroje;

            68.19. pasiūlymų vertinimo kriterijai, kiekvieno jų svarba bendram įvertinimui,

 pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris, vertinimo taisyklės ir procedūros;

            68.20. Perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties

 sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, taip pat pirkimo

 sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;

            68.21. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties

 įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;

            68.22. jei Perkančioji organizacija numato reikalavimą, kad ūkio subjektų grupė,

 kurios pasiūlymas bus pripažintas geriausiu, įgytų tam tikrą teisinę formą – teisinės formos

 reikalavimai;

            68.23. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų;

            68.24. pasiūlymų keitimo ir atšaukimo tvarka;

            68.25. reikalavimas, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus,

 subtiekėjus ar subteikėjus ketina pasitelkti ir, kokiai pirkimo daliai atlikti tiekėjas juos ketina

 pasitelkti;

            68.26. darbai, kuriuos privalo atlikti pats tiekėjas, jeigu darbų pirkimo sutarčiai

 vykdyti pasitelkiami subrangovai;

            68.27. energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar)

 kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir

 tvarka;

            68.28. informacija apie pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino taikymą;

            68.29. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 1. Pirkimo dokumentuose papildomai gali būti nurodyta ši informacija:

            69.1. pirkimo sutarties vykdymo sąlygos, susijusios su socialinėmis ir aplinkos

 apsaugos reikmėmis;

            69.2. jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91

 straipsnio reikalavimus – nuoroda į tokį pirkimą ir reikalavimas, kad tiekėjas pagrįstų, kad jis

 atitinka minėto straipsnio reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą

 dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją;

            69.3. kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

 1. Supaprastinto riboto konkurso ar skelbiamų derybų, jeigu numatoma riboti tiekėjų

 skaičių atveju pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti kvalifikacinės atrankos kriterijai bei

 tvarka, mažiausias kandidatų, kuriuos Perkančioji organizacija atrinks ir pakvies pateikti

 pasiūlymus, skaičius.

 1. Vykdant skelbiamas ar neskelbiamas derybas, apklausą raštu, kai numatoma

 derėtis, pirkimo dokumentuose turi būti nurodyti derybų vykdymo etapai ir jų skaičius,

 derėjimosi sąlygos ir procedūros.

 1. Pirkimo dokumentai nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu ar vykdomos

 neskelbiamos supaprastintos derybos po supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar

 supaprastintų skelbiamų derybų, atmetus visus pasiūlymus.

 1. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. Skelbimuose esanti

 informacija vėliau papildomai gali būti neteikiama (kituose pirkimo dokumentuose

 pateikiama nuoroda į atitinkamą informaciją skelbime).

 1. Vykdant apklausą raštu apie ją viešai neskelbiant, neskelbiamas supaprastintas

 derybas ar kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose

 privalo būti pateikiama informacija apie pirkimo objektą, pagrindines pirkimo sutarties

 vykdymo sąlygas, pasiūlymo pateikimo bei vertinimo reikalavimus. Kitą Taisyklių 68 punkte

 nurodytą informaciją Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia atsiţvelgdama į

 pirkimą.

 1. Pirkimo dokumentai, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis,

 įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat

 atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbiami CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Perkančioji

 organizacija pirkimo dokumentus taip pat gali paskelbti savo interneto svetainėje. Jeigu

 pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVP IS ar vykdomas neskelbiamas pirkimas,

 tiekėjui jie pateikiami kitomis priemonėmis – asmeniškai, registruotu laišku, elektroniniu

 laišku ar faksu.

 1. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą

 paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino,

 nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam

 tiekėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, gavus prašymą. Kai pirkimo dokumentai

 skelbiami CVP IS, papildomai jie gali būti neteikiami.

 1. Tiekėjas gali paprašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo

 dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti

 pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas (jeigu

 pasiūlymų pateikimo terminas yra trumpesnis kaip 4 darbo dienos – ne vėliau kaip prieš 2

 darbo dienas) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą

 prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Atsakymas turi būti

 teikiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų

 pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia

 paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet

 nenurodo, iš ko gavo prašymą pateikti paaiškinimą.

 1. Jeigu Perkančioji organizacija rengia susitikimus su tiekėjais, tai susitikimas su

 kiekvienu tiekėju rengiamas atskirai. Pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius surašo šio

 susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl

 pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolo išrašas laikomas pirkimo dokumentų

 paaiškinimu, jis teikiamas visiems tiekėjams, kuriems Perkančioji organizacija pateikė

 pirkimo dokumentus, bet nenurodo, su kuriuo tiekėju vyko susitikimas.

 1. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva

 gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją.

 Paaiškinimai turi būti pateikti (paskelbti) likus ne maţiau nei 1 darbo dienai iki pasiūlymų

 pateikimo termino pabaigos.

 1. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi) Perkančioji organizacija jų

 negali pateikti Taisyklėse nustatytais terminais arba paaiškinus (patikslinus) pirkimo

 dokumentus (pvz., sumaţinus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, pakeitus pirkimo objekto

 techninę specifikaciją ar sutarties vykdymo terminus), gali atsirasti naujų tiekėjų, norinčių

 dalyvauti pirkime, ji privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Šis terminas nukeliamas

 protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus,

 galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus.

 1. Jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo

 dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), ir prireikus pratęsiamas pasiūlymų pateikimo

 terminas. Jeigu pirkimo dokumentai neskelbiami CVP IS, pranešimai apie pirkimo

 dokumentų paaiškinimus (patikslinimus) ir prireikus termino pratęsimą išsiunčiami visiems

 tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai.

           

 1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

           

 1. Atliekant pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų

 įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija, atlikdama mažos vertės

 pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais

 reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje

 nurodytų principų laikymąsi.

 1. Techninė specifikacija nustatoma nurodant standartą, techninį reglamentą ar

 normatyvą arba nurodant pirkimo objekto funkcines savybes, ar apibūdinant norimą rezultatą

 arba šių būdų deriniu.

 1. Rengiant techninę specifikaciją, nurodomos pirkimo objekto arba pirkimo objekto

 panaudojimo tikslo ir sąlygų savybės (pvz., našumas, matmenys, energijos suvartojimas,

 norima gauti nauda naudojant pirkimo objektą ir pan.) ir reikalavimų šioms savybėms

 reikšmės. Reikšmės nurodomos ribiniais dydžiais („ne daugiau kaip ….“, „ne mažiau kaip

 ….“) arba reikšmių diapazonais („nuo … iki …“). Tik pagrįstais atvejais reikšmės gali būti nurodomos tiksliai („turi būti lygu …“).

 1. Jeigu kartu su paslaugomis perkamos prekės ir (ar) darbai, su prekėmis –

 paslaugos ir (ar) darbai, o su darbais – prekės ir (ar) paslaugos, techninėje specifikacijoje

 atitinkamai nustatomi reikalavimai ir kartu perkamoms prekėms, darbams ar paslaugoms.

 1. Jei leidţiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, nurodomi minimalūs reikalavimai,

 kuriuos šie pasiūlymai turi atitikti. Alternatyvūs pasiūlymai negali būti priimami, pasiūlymus

 vertinant mažiausios kainos kriterijumi.

 1. Rengiant techninę specifikaciją, negalima nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio,

 konkretaus proceso ar prekės ţenklo, patento, tipo, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių

 tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie

 būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra

 neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju privaloma nurodyti, kad savo

 savybėmis lygiaverčiai pirkimo objektai yra priimtini, įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

 1. Prekių, paslaugų ar darbų, nurodytų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams

 taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos

 ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 (Ţin., 2011, Nr. 84-4110), techninė

 specifikacija turi apimti šiems produktams nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus. Prekių,

 nurodytų Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi

 energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir šių prekių energijos vartojimo efektyvumo

 reikalavimų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio

 27 d. įsakymu Nr. 1-266 (2011, Nr. 131-6249), techninė specifikacija turi apimti energijos

 vartojimo efektyvumo reikalavimus, o įsigyjant kelių transporto priemones, jų techninė

 specifikacija Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų

 įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos

 apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d.

 įsakymu Nr. 3-100 (Ţin., 2011, Nr. 23-1110), nustatytais atvejais turi apimti šiame tvarkos

 sąraše nustatytus energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

 1. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų valstybės ar

 savivaldybės institucijų išduotus dokumentus tam, kad įsitikintų, jog tiekėjo siūlomos prekės,

 paslaugos ar darbai atitinka teisės aktų privalomuosius reikalavimus. Pirkimo dokumentuose

 gali būti reikalaujama pateikti tiekėjo tiekiamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų

 aprašymus, pavyzdžius ar nuotraukas ar paprašyti tiekėjo leidimo apžiūrėti siūlomą prekę,

 paslaugas ar darbus.

 1. Perkančioji organizacija iš anksto skelbia pirkimų (išskyrus mažos vertės)

 techninių specifikacijų projektus, vadovaudamasi Informacijos apie planuojamus vykdyti

 viešuosius pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos

 aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. geguţės 15 d. įsakymu Nr.

 1S-49 (Ţin., 2009, Nr. 60-2396; 2011, Nr. 157-7462).

           

            XII. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

           

 1. Perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus nustato vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsiţvelgdama į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2012, Nr. 5-163).
 2. Reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai nustatyti neprivaloma, kai:

            92.1. jau vykdytame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų

 reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o

 pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi

 pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius

 kvalifikacijos reikalavimus;

            92.2. dėl techninių prieŽasčių ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės

 nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti

 reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

            92.3. Perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo

 pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu

 derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai

 buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs

 pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Perkančiajai

 organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų

 naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;

            92.4. perkami archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai

 ir žurnalai;

            92.5. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų,

 restruktūrizuojamų ar sustabdţiusių veiklą ūkio subjektų;

            92.6. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

            92.7. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi

 papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be

 kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų

 pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

            92.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato

            Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės)

 paslaugos;

            92.9. vykdomi mažos vertės pirkimai;

            92.10. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina

 skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama

 ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos.

 1. Jei Perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais privalo

 patikrinti, ar nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Visi kiti

 kvalifikacijos reikalavimai gali būti laisvai pasirenkami.

 1. Kai pirkimas atliekamas supaprastinto atviro konkurso ar apklausos raštu, kurios

 metu nesiderama, būdu, Perkančioji organizacija, vietoj kvalifikaciją patvirtinančių

 dokumentų gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų

 minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją.

           

            XIII. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

           

 1. Jeigu Perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal mažiausios kainos

 kriterijų arba pagal Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo

 objektu susijusius kriterijus, pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų ir paraiškų rengimo

 ir pateikimo reikalavimus, turi būti nurodyta, kad pasiūlymas ir paraiška turi būti pateikiami

 raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens, o elektroninėmis priemonėmis teikiamas

 pasiūlymas ar paraiška – pateikti pasirašyti su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu

 Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Ţin., 2000, Nr. 61-1827) (toliau –

 Elektroninio parašo įstatymas) nustatytus reikalavimus. Jeigu pasiūlymai teikiami ne

 elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymai turi būti įdėti į voką, kuris užklijuojamas, ant jo

 užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatplėšti iki …“

 (nurodoma pasiūlymų pateikimo termino pabaiga).

 1. Jeigu Perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai

 naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų ir

 paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, turi būti nurodyta, kad pasiūlymas ir paraiška turi

 būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens, o elektroninėmis priemonėmis

 teikiamas pasiūlymas ar paraiška – pateikti pasirašyti su saugiu elektroniniu parašu,

 atitinkančiu Elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Jeigu pasiūlymai teikiami

 ne elektroninėmis priemonėmis,– pasiūlymo kaina turi būti pateikta viename užklijuotame

 voke, o likusios pasiūlymo dalys (techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei

 dokumentai) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip

 pat užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas,

 nurodoma „neatplėšti iki …“ (nurodoma pasiūlymų pateikimo termino pabaiga). Reikalavimas

 pasiūlymą (galutinį pasiūlymą) pateikti dviejuose vokuose netaikomas pirkimą atliekant

 skelbiamų derybų būdu ar apklausos raštu būdu, kai pirkimo metu gali būti deramasi dėl

 pasiūlymo sąlygų.

 1. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų ir paraiškų rengimo ir pateikimo

 reikalavimus, nurodoma, kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (pasiūlymą kiekvienai

 pirkimo daliai), išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius

 pasiūlymus. Jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti

 atskirą pirkimo sutartį, pagrįstais atvejais gali būti nurodyta, kad tiekėjas gali teikti pasiūlymą

 tik vienai ar kelioms, ar visoms pirkimo dalims.

           

            XIV. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

           

 1. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos:

            98.1. pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos

 pateikusiems tiekėjams;

            98.2. neužklijuotuose, turinčiuose mechaninių ar kitokių paţeidimų, galinčių kelti

 abejonių dėl pasiūlymų slaptumo vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos

 pateikusiems tiekėjams;

            98.3. jei buvo reikalaujama pasiūlymą pateikti elektroninėmis priemonėmis, o tiekėjas

 pasiūlymą pateikė voke, gautas vokas su pasiūlymais neatplėšiamas ir grąžinamas jį

 pateikusiam tiekėjui, o vertinamas elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas, jeigu jis

 buvo pateiktas. Tokia tvarka taikoma ir jei pasiūlymas pateikiamas netinkamomis

 priemonėmis (CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu ir t.t.).

 1. Vokus su pasiūlymais atplėšia, pasiūlymus nagrinėja ir vertina pirkimą atliekanti

 pirkimo komisija arba pirkimų organizatorius.

 1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje,

 nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėms

 gautais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui. Vokų atplėšimo diena ir valanda turi

 sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su

 pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus

 atvejus, kai pirkimo metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų ir tokiame pirkime

 dalyvauti kviečiami keli tiekėjai, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų

 atstovai.

 1. Jeigu pasiūlymus buvo prašoma pateikti dviejuose vokuose, vokai su pasiūlymais

 turi būti atplėšiami dvejais etapais. Pirmame etape atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra

 pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame etape –

 vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras etapas gali įvykti tik tada, kai Perkančioji

 organizacija patikrina, ar tiekėjų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys

 atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose

 nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir

 įvertinimo rezultatus Perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu

 nurodyti antro etapo (vokų su pasiūlymų kainomis) atplėšimo datą, laiką ir vietą. Jeigu

 Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis,

 atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo

 pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

 1. Vokų atplėšimo procedūros rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo

 pirkimo komisijos nariai arba pirkimų organizatorius.

 1. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų

 atstovams pranešama ši informacija:

            103.1. pasiūlymą pateikusio tiekėjo (fizinio asmens, juridinio asmens ar tokių asmenų

 grupės narių) pavadinimas;

            103.2. tiekėjo pasitelkiamų subtiekėjų, subtiekėjų ar subrangovų pavadinimai;

            103.3. kai atplėšiami vokai, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – pasiūlyme nurodyta

 kaina žodžiais ir skaičiais;

            103.4. kai atplėšiami vokai, kuriuose yra pasiūlymo techniniai duomenys –

 pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos;

            103.5. kai atplėšiami vokai, kuriuose yra nurodyti su pirkimo objektu susiję kriterijai –

 pasiūlyme nurodyti kriterijai, susiję su pirkimo objektu;

            103.6. ar pasiūlymas pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, o elektroninėmis

 priemonėmis teikiamas pasiūlymas – pateiktas su saugiu elektroniniu parašu;

            103.7. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jei Perkančioji organizacija

 jo reikalavo.

 1. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų pirkimo dalių, Taisyklių 103 punkte nurodyta

 informacija skelbiama dėl kiekvienos pirkimo dalies. Tokia informacija turi būti nurodoma ir

 vokų atplėšimo posėdžio protokole.

 1. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu turi būti leista posėdyje dalyvaujantiems

 suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti pastebėtus jų pasiūlymo

 įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

 1. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją raštu

 pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvavusiems pasiūlymus pateikusiems

 tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis

 tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija.

 Supažindindama su šia informacija Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme

 esančios informacijos, kurią tiekėjas pasiūlyme nurodė kaip konfidencialią, išskyrus tokią,

 kuri pagal teisės aktus negali būti konfidencialia.

 1. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus

 pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

 1. Perkančioji organizacija pasiūlymus nagrinėja šiais etapais:

            108.1. vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio nuostatomis ir

 atsižvelgdama į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas

 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100, tikrina

 tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose

 nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams;

            108.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymo

 reikalavimus (ar pateikti visi pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ir informacija,

 ar pasiūlymas pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, ar pasiūlyto pirkimo objekto

 techninė specifikacija atitinka pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus

 reikalavimus pirkimo objektui ir kt.);

            108.3. tikrina ar pasiūlyme nėra kainos apskaičiavimo klaidų:

            108.3.1. radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti

 dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant

 vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme

 nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba

 papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą

 terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas

 neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

            108.3.2. tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka

 kainos, nurodytos ţodţiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais;

            108.3.3. tuo atveju, kai pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis ir pasiūlymo

 kaina, išreikšta skaičiais ar žodžiais pasiūlymo formoje, neatitinka pasiūlymo kainos,

            nurodytos skaičiais CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“ (kai kainą prašoma nurodyti abiem būdais), teisinga bus laikoma kaina nurodyta pasiūlymo formoje žodžiais;

            108.4. tikrina ar pasiūlyme nurodyta kaina (derybų atveju – galutinė kaina) nėra

 neįprastai maža. Vykdydami mažos vertės pirkimą pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius

 netikrina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, nebent pirkimo komisija ar

 pirkimų organizatorius nusprendžia kitaip. Neįprastai mažos kainos sąvoka pateikta Viešųjų

 pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme

 nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin.,

 2009, Nr. 119-5131). Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina (derybų

 atveju – galutinė kaina), Perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų

 siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą) raštu. Siekiant įsitikinti, ar pateiktame

 pasiūlyme nurodyta kaina (derybų atveju – galutinė kaina) yra neįprastai maža, Perkančioji

 organizacija atsižvelgia į Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos

 kainos pagrindimo rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009

 1. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965);

            108.5. tikrina ar pasiūlyta kaina nėra per didelė ir (ar) nepriimtina Perkančiajai

 organizacijai. Kai pateikto pasiūlymo kaina neviršija 30 % preliminarios pirkimo sutarties

 vertės, Perkančioji organizacija gali spręsti klausimą, ar atsižvelgiant į preliminarią pirkimo

 sutarties vertę, pirkimo finansavimo šaltinį ir turimą finansavimą pasiūlymo kaina yra

 priimtina Perkančiajai organizacijai.

 1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

            109.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

            109.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo

 kvalifikaciją ir, Perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

            109.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų pasiūlymo pateikimo

 reikalavimų;

            109.4. pasiūlyto pirkimo objekto techninė specifikacija neatitiko pirkimo dokumentų

 techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų pirkimo objektui;

            109.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Perkančiosios organizacijos

 prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė

 neįprastai mažos kainos;

            109.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per

 didelės ir (ar) nepriimtinos kainos;

            109.7. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino,

 nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų

 dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos

 sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

            109.8. dėl kitų pirkimo dokumentuose nurodytų atmetimo priežasčių.

 1. iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio Perkančioji organizacija gali prašyti, kad

 dalyviai pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės, t.y. siūlomų prekių, paslaugų,

 darbų ir jų pateikimo, suteikimo ar atlikimo. Tiekėjai ar jų atstovai gali būti kviečiami į

 Perkančiąją organizaciją, iš anksto raštu pranešant, į kokius klausimus jie turės atsakyti.

 1. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus

 kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar

 pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą

 ar jų nepateikė, Perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba

 pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip

 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos dienos.

 1. Neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų:

            112.1. mažiausios kainos;

            112.2. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo – kai pirkimo sutartis sudaroma su

 dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo

 dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu ir kaina, – paprastai

 kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkos

 apsaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir

 techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko. Tais atvejais, kai

 pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų

 darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti

 vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis. Pasiūlymų vertinimo kriterijais negalima

 pasirinkti tiekėjų kvalifikacijos kriterijų;

            112.3. tinkamiausio pasiūlymo – pagal Perkančiosios organizacijos pirkimo

 dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus (be kainos), – paprastai

 kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, energijos vartojimo

 efektyvumo, aplinkos apsaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo,

 garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba

 užbaigimo laiko ir kitais kriterijais, kurie negali nepagrįstai ir neobjektyviai riboti tiekėjų

 galimybių dalyvauti pirkime ar nesudaro išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiant

 viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo principus numatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 3

 straipsnio 1 dalyje. Pasiūlymai pagal tinkamiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų gali būti

 vertinami tik perkant meno, kultūros paslaugas.

 1. Pirkimo dokumentuose nurodomas kiekvieno ekonomiškai naudingiausiam ar

 tinkamiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris. Kriterijų

 lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka

 kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių

 neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, Perkančioji organizacija turi nurodyti

 pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka.

 1. Perkančioji organizacija, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo

 kriterijus ir tvarką įvertinusi pateiktus dalyvių pasiūlymus, Viešųjų pirkimų įstatymo 32

 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinusi tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo

 rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams

 reikalavimams, nustato pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų

 didėjimo tvarka (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba

 pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Tais atvejais, kai, vertinant ekonomiškai naudingiausio

 pasiūlymo vertinimo kriterijumi, kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra

 vienodas, vertinant mažiausios kainos kriterijumi – kelių tiekėjų kaina yra vienoda, sudarant

 pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas

 anksčiausiai ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Jei pirkimas

 atliekamas elektroninėmis priemonėmis, o dalį pasiūlymo galima pateikti voke (pvz.,

 pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas), tai pasiūlymo pateikimo momentas yra

 tuomet, kai gauta paskutinė jo dalis ir pirmesnis į pasiūlymų eilę įrašomas tas, kuris pirmas

 pateikė visą pasiūlymą. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje

 esantis pasiūlymas.

 1. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba

 pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis neatmestas

 pagal Taisyklių 110 punkto nuostatas.

           

 XV. PIRKIMO SUTARTIS

 

 1. Perkančioji organizacija pasirašyti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio

 pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas pasirašyti pirkimo sutarties kviečiamas raštu

 (išskyrus atvejus, kai apklausa vykdoma žodžiu). Kvietime pasirašyti pirkimo sutartį

 nurodomas laikas, iki kada tiekėjas turi pasirašyti pirkimo sutartį.

 1. Komisija ar pirkimų organizatorius, įvykdęs pirkimo procedūras, parengia

 pirkimo sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis.

 1. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė

 Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas.

 Atidėjimo terminas gali būti netaikomas:

            118.1. kai pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu;

            118.2. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis,

 ir nėra suinteresuotų kandidatų;

            118.3. kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur be PVM;

            118.4. kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant maţos vertės pirkimą.

 1. Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnyje nurodytais atvejais, kai Perkančioji

 organizacija informacinį pranešimą skelbia CVP IS, pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos. Kai

 Perkančioji organizacija Europos sąjungos oficialiame leidinyje paskelbia pranešimą dėl

 savanoriško ex ante skaidrumo, pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 10

 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

 1. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo

 pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, atsisako sudaryti pirkimo sutartį, tai Perkančioji

 organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą

 pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 1. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį laikomas bet kuris iš šių atvejų:

            121.1. tiekėjas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį;

            121.2. tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties iki Perkančiosios organizacijos nurodyto

 laiko;

            121.3. tiekėjas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis

 sąlygomis;

            121.4. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties

 įvykdymo užtikrinimo iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko;

            121.5. ūkio subjektų grupė, kurios pasiūlymas pripažintas geriausiu, neįgijo

 Perkančiosios organizacijos reikalaujamos teisinės formos.

 1. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama: pirkimo dokumentuose

 nustatytos pirkimo sąlygos, laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nustatytos sąlygos ir kaina, ar

 derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuotos pasiūlymo

 sąlygos ir galutinė derybų kaina.

 1. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti

 sudaroma žodžiu. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta:

            123.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos;

            123.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

            123.3. kainodaros taisyklės ir kainos (įkainių) perskaičiavimo tvarka, nustatytos pagal

 Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką,

 patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus

 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (Ţin., 2003, Nr. 22-944; 2008, Nr. 105-4042; 2011,

 Nr. 101-4768);

            123.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

            123.5. prievolių įvykdymo terminai;

            123.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

            123.7. ginčų sprendimo tvarka;

            123.8. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;

            123.9. pirkimo sutarties galiojimas;

            123.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis – jai būdingos nuostatos;

            123.11. subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie

 pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka.

 1. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė yra

 mažesnė kaip 3 000 Eur be PVM.

 1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti

 keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų

 pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų

 pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos

 sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos pirkimo sutarties vertė

 yra mažesnė kaip 3 000 Eur be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės

 pirkimą. Perkančioji organizacija, norėdama keisti pirkimo sutarties sąlygas, atsižvelgia į

 Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų

 pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 (Ţin., 2009, Nr. 54-

 2151).

           

 XVI. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

 

 1. Perkančioji organizacija, atlikusi pirkimą, gali sudaryti preliminariąją sutartį.

 Preliminariosios sutarties pagrindu ji gali sudaryti vieną ar kelias pirkimo sutartis (toliau

 šiame skyriuje – pagrindinė pirkimo sutartis). Tiek sudarydama preliminariąją sutartį, tiek jos

 pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį, Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų

 įstatymu ir Taisyklėmis.

 1. Preliminarioji sutartis gali būti sudaroma tik raštu, ne ilgesniam kaip 4 metų

 laikotarpiui. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė pirkimo sutartis,

 atliekant prekių ir paslaugų pirkimus, kurių pagrindinės pirkimo sutarties vertė yra mažesnė

 kaip 3 000 Eur be PVM, gali būti sudaroma žodžiu.

 1. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas

 preliminariosios sutarties pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje

 sutartyje turi būti nustatytos esminės pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos: pirkimo sutarties

 objektas, kaina ir kiekiai ar apimtys, ar kainos, kiekių ar apimčių nustatymo sąlygos, kitos

 sąlygos. Sudarant pagrindinę pirkimo sutartį šalys negali keisti esminių preliminariosios

 sutarties sąlygų. Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą preliminariojoje sutartyje

 nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindinės pirkimo sutarties

 sąlygas.

 1. Perkančioji organizacija gali sudaryti preliminariąją sutartį su vienu arba su

 keliais tiekėjais. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų turi

 būti ne mažiau kaip 3, jeigu yra 3 ir daugiau nustatytus kvalifikacinius reikalavimus

 atitinkančių ir priimtinus pasiūlymus pateikusių tiekėjų. Pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma

 tik su tais tiekėjais, su kuriais buvo sudaryta preliminarioji sutartis.

 1. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo

 nustatytos visos pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis sudaroma

 pagal preliminariojoje sutartyje nustatytas sąlygas, kreipiantis į tiekėją raštu dėl pagrindinės

 pirkimo sutarties sudarymo.

 1. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su vienu tiekėju ir joje buvo

 nustatytos esminės pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, Perkančioji organizacija kreipiasi į

 tiekėją raštu, prašydama papildyti pasiūlymą iki nustatyto termino, ir nurodo, kad papildymas

 negali keisti pasiūlymo esmės.

 1. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais ir joje buvo

 nustatytos esminės pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos, pagrindinė pirkimo sutartis gali būti

 sudaroma neatnaujinant tiekėjų varţymosi. Preliminariojoje sutartyje nustatomos tiekėjo

 pasirinkimo sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį aplinkybės. Paprastai, tačiau ne visais

 atvejais, taikomas eiliškumo principas: Perkančioji organizacija pirmiausia raštu kreipiasi į

 tiekėją, kurį laiko geriausiu, siūlydama pasirašyti, pranešdama apie priimtą sprendimą

 sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu pagrindinę pirkimo sutartį. Šiam tiekėjui

 atsisakius sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį arba paaiškėjus, kad jis negalės įvykdyti

 pagrindinės pirkimo sutarties sąlygų, Perkančioji organizacija raštu kreipiasi į kitą tiekėją, iš

 likusių tiekėjų laikomą geriausiu, siūlydama sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį, ir t. t., kol

 pasirenkamas tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pagrindinė pirkimo sutartis.

 1. Tais atvejais, kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais, pagrindinė

 pirkimo sutartis gali būti sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios

 nustatytos preliminariojoje sutartyje, arba patikslintomis, o jeigu būtina, kitomis nei

 preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis Taisyklių 134 punkte nurodyta tvarka.

 1. Atnaujindama tiekėjų varžymąsi, Perkančioji organizacija:

            134.1. raštu kreipiasi į visus tiekėjus, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis, ir

 prašo iki nustatyto termino raštu pateikti pasiūlymus. Kiekvieno pirkimo atveju, atsižvelgiant

 į pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes, nustato pakankamą terminą

 pasiūlymams pateikti;

            134.2. išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, vadovaudamasi preliminariojoje

 sutartyje nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju

 sudaro pagrindinę pirkimo sutartį.

 1. Pagrindinė pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu gali būti sudaroma

 iš karto, kai tiekėjas yra raštu (išskyrus pagrindinę pirkimo sutartį, sudaromą žodžiu)

 informuojamas, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir jis atrinktas pasirašyti pagrindinę

 pirkimo sutartį.

           

            XVII. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

           

 1. Komisija ar pirkimų organizatorius suinteresuotiems kandidatams ir

 suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip

 3 000 Eur be PVM, nedelsdama (bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie

 priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Taisyklių 138

 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros

 metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo

 terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas

 sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

 1. Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi

 nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:

            137.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;

            137.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo

 charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas

 geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių

 pavadinimus;

            137.3. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip

 pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad

 prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.

 Šis punktas netaikomas, kai atliekamas mažos vertės pirkimas.

 1. Perkančioji organizacija, pirkimo komisija, jos nariai, pirkimų organizatorius ir

 ekspertai bei kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo

 sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali

 tretiesiems asmenims atskleisti Perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos,

 kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė

 (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą,

 privalo nurodyti, kuri pasiūlymo dalis ar duomenys yra konfidencialūs. Tiekėjas negali viešai

 skelbiamos ar visuomenei lengvai prieinamos informacijos nurodyti kaip konfidencialios.

 Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra

 laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos

 supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip

 konfidencialią.

           

 XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pirkimo komisija ir pirkimų organizatorius, vykdydami pirkimus, užtikrina, kad

 jų priimtų sprendimų atitiktis Viešųjų pirkimų įstatymo ir Taisyklių reikalavimams yra

 pagrįsta dokumentais. Pirkimo komisijos sprendimai įforminami protokolu. Pirkimų

 organizatoriaus sprendimai įforminami Tiekėjų apklausos pažyma.

 1. Pirkimo komisija ir pirkimų organizatorius visus Perkančiosios organizacijos

 vykdytus ir vykdomus pirkimus žymi Supaprastintų pirkimų žurnale.

 1. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas

 negaliojančia, alternatyvių sankcijų taikymas, Europos Bendrijos teisės pažeidimų

 nagrinėjimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis.

 1. Pasikeitus Taisyklėse nurodytų norminių teisės aktų ir (ar) rekomendacinio

 pobūdžio dokumentų nuostatoms, norminiams teisės aktams ir (ar) rekomendacinio pobūdžio

 dokumentams netekus galios arba įsigaliojus naujiems norminiams teisės aktams ir (ar)

 rekomendacinio pobūdžio dokumentams, kurie kitaip reguliuoja ir (ar) rekomenduoja

 Taisyklėse aptariamus aspektus, Taisyklėmis vadovaujamasi tiek, kiek jos neprieštarauja

 norminiams teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį, norminiuose teisės aktuose

 įtvirtintą teisinį reguliavimą ir (ar) pasikeitusias rekomendacinio pobūdžio dokumentų

 nuostatas.

           

            ____________________

           

           

            Vėžaičių kultūros centro

            supaprastintų viešųjų

            pirkimų taisyklių

            1 priedas

           

            PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄRAŠAS, KURIAS PERKANT APKLAUSOS RAŠTU

            BŪDU, VYKDANT MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ, NESKELBIAMA VIEŠAI

           

            Vykdant mažos vertės pirkimą apklausos raštu būdu, vadovaujantis Taisyklių 16

 punktu, žemiau išvardintos prekės ir paslaugos perkamos neskelbiant viešai, kai apklausiami

 ne mažiau kaip trys tiekėjai.

           

            Prekių sąrašas:

 1. statybinės medžiagos.
 2. akmens anglis.

           

            Paslaugų sąrašas:

           

            ____________________

            

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI 2014 M.

Eil.Nr.

PIRKIMO PAVADINIMAS,

PIRKIMO PRADŽIA

PIRKIMO BŪDAS

NUSTATYTAS LAIMĖTOJAS

PASIRAŠYTA SUTARTIS, IŠRAŠYTA SĄSKAITA

1.

Gesintuvo MG-6 papildymas 2014-01-06

Apklausa žodžiu,atlikta vadovaujantis Vėžaičių KC suparpastintų mažos vertės pirkimų taisyklių 35.4 p.

Klaipėdos apskrities gaisrininkų draugija, įm. k. 193432069

Pirkimo vertė 12,00 Lt.su PVM

Klaipėdos apskrities gaisrininkų draugija,

2014-01-08 PVM s.f.GDF Nr.0007789

Sutarties vertė 12,00Lt. su PVM

2.

Stovų natoms 2vnt. pirkimas

2014-01-06

Apklausa žodžiu, atlikta vadovaujantis Vėžaičių KC supaprastintų mažos vertės pirkimų taisyklių 35.4 p.

UAB“TAMSTA“

Į.k. 121437036

Pirkimo vertė 200,00 Lt.su PVM

UAB“TAMSTA“

2014-01-10 PVM s.f.

ASKL Nr. 14014

Sutarties vertė 200,00Lt. su PVM

3.

Tinklalapio vezaiciukc.lt talpinimas (2014.01.01-2014.12.31)

Apklausa žodžiu, atlikta vadovaujantis VKC supaprastintų vpt 35.4 p.

IĮ „Torena“, į.k.302455188

Pirkimo vertė 120,00 Lt.

I.Į „Torena“, 2014-01-27, Sąskaita faktūra TRN Nr. 00184, sutarties vertė 120,00Lt.

4.

Valas „Kobra“ paveikslams parodų sistemoje įkabinti 20 vnt.2014-01-20                      

Apklausa žodžiu, atlikta vadovaujantis VKC supaprastintų vpt 35.4 p.

UAB“Geistė“,

Įm.k163171791

Pirkimo vertė 165.29 Lt. su PVM

UAB „Geistė‘

2014-02-11

PVM sąskaita faktūra

GST Nr.0017976,

Sutarties vertė 165,29 Lt. su PVM

5.

Seminarų viešųjų pirkimų klausimais, dokumentų valdymo ir ruošimo klausimais, linijinių šokių mokymo.2014-02 mėn.

Apklausa žodžiu, atlikta vadovaujantis VKC supaprastintų vpt 35.4 p.

Klaipėdos rajono švietimo centras, į.k. 3000520961

Pirkimo vertė 237 Lt.

Klaipėdos rajono švietimo centras,2014-02-28,

Sąskaita f.ŠVC Nr.03161

Sutarties vertė 237,00 Lt.

6.

Gėlės renginiui 2014-04-24

Apklausa žodžiu, atlikta vadovaujantis VKC supaprastintų vpt 35.4 p.

UAB“Gėlės tik Jums“ į.k.263732720

Pirkimo vertė 42.00 Lt. su PVM

UAB“Gėlės tik Jums“

2014-04.24

PVM sąskaita f.AA Nr.0612034,

Sutarties vertė 42.00 Lt su PVM

7.

Biuro popierius 25 vnt.

2014-04-02

VŠĮ  CPO LT 34779 konkursas

UAB“Eurobiuras,į.k.176556043

Pirkimo vertė 223,85 Lt. su PVM

UAB „Eurobiuras“

2014-05-09

PVM sąskaita f.EDV Nr.0377347

Sutarties vertė 223,85 Lt. su PVM